Po­li­sens oro: Ag­gres­siv kör­ning blir allt van­li­ga­re BILKÖRNING.

Stor grupp fö­ra­re or­sa­kar far­li­ga si­tu­a­tio­ner – sli­ter på din bil och mil­jön

Täby Nyheter - - Motor -

Ag­gres­siv kör­ning är ett väx­an­de pro­blem en­ligt polisen. Följ­der­na är all­var­li­ga, bå­de olycks­ris­ken och mil­jö­ut­släp­pen ökar. – Den här ty­pen av kör­ning är or­sa­ken till många all­var­li­ga tra­fi­ko­lyc­kor, sä­ger Jen­ny Wes­ter, chef för po­li­sens tra­fik­sek­tion i om­rå­de Väst.

Ag­gres­siv kör­ning in­ne­bär att man kör för nä­ra for­do­net fram­för, att man kör sla­lom mel­lan fi­ler­na, kör om på fel si­da, kör mot rött, kor­sar hel­drag­na lin­jer, an­vän­der in­te blin­kers och att man kör högt över till­lå­ten has­tig­het.

En­ligt Tra­fik­ver­ket är risken att om­kom­ma 70 pro­cent hög­re vid en krock om man kör 90 kilo­me­ter i tim­men istäl­let för 80 km/h.

En krock i 90 km/h mot­sva­rar ett fall från ti­on­de vå­ning­en.

Om al­la hål­ler has­tig­hets­grän­ser­na kan nä­ra 80 liv räd­das var­je år. Att lät­ta på ga­sen ger även and­ra för­de­lar som läg­re bräns­le­för­bruk­ning och mind­re kol­di­ox­id­ut­släpp. En­ligt polisen smit­tar ag­gres­siv kör­ning av sig till allt fler bi­lis­ter och osä­ker­he­ten och olyc­kor­na ökar.

Även tung yr­kestra­fik har drab- bats. Det är in­te alls ovan­ligt att en 60 ton tung last­bil med släp kör i över 90 km/ h ba­ra någ­ra me­ter bakom fram­för­va­ran­de bil. Högs­ta tillå­ten has­tig­het för en last­bil med släp är 80 km/h.

Tjä­nar in­te myc­ket tid

Det finns egent­li­gen ing­en förklaring till var­för ag­gres­siv kör­ning ökar. Myc­ket hand­lar om stress, det känns helt en­kelt bätt­re att kö­ra fort om man har bråt­tom. Än­då spa­rar man in­te myc­ket tid. Åker du till ex­em­pel tre mil i 100 km/h, i stäl­let för 90 km/h, så blir tids­vins­ten ba­ra två mi­nu­ter.

– Det finns en stor grupp bi­lis­ter som kör ag­gres­sivt och or­sa­kar en hel del far­li­ga si­tu­a­tio­ner i tra­fi­ken, sä­ger Jen­ny Wes­ter, chef för polisen tra­fik­sek­tion i om­rå­de Väst.

– Den här ty­pen av kör­ning är or­sa­ken till många tra­fi­ko­lyc­kor. Vårt vik­ti­gas­te upp­drag är att mins­ka an­ta­let ska­da­de och dö­da i tra­fi­ken och där­för ser vi myc­ket all­var­ligt på den här ty­pen av kör­ning.

Of­fen­siv ökar sli­ta­get

Ag­gres­siv kör­ning ökar även sli­ta­get av däck och for­do­net. Snitt­bi­lis­ten skul­le kun­na tjä­na hund­ra­tals kro­nor om året på mins­kat däck- och for­dons­sli­tage om man hål­ler has­tig­he­ten och kör lugnt.

– Den här ty­pen av kör­ning sli­ter på däck be­tyd­ligt mer. Häf­ti­ga ac­ce­le­ra­tio­ner och in­broms­ning­ar samt snä­va kurv­tag­ning­ar bör und­vi­kas om man vill kö­ra sä­kert och eko­no­miskt, sä­ger Emil Sund­holm, pro­dukt­chef på No­ki­an Ty­res Swe­den i ett press­med­de­lan­de.

Kör du för nä­ra bi­len fram­för så gäl­ler det att kun­na mins­ka has­tig- he­ten snabbt om bi­len fram­för brom­sar.

– Bra däck mins­kar broms­sträc­kan och risken för en påkör­ning. Årets som­mar­däck­tes­ter vi­sar att skill­na­den i broms­sträc­kan mel­lan bra och då­li­ga däck på våt väg kan va­ra över tolv me­ter, mer än två bil­läng­der vid en has­tig­het på 80 km/h, sä­ger Emil Sund­holm.

Det säms­ta al­ter­na­ti­vet är att kö­ra med dubb­fria vin­ter­däck på som­ma­ren och på hös­ten.

– De har en mju­ka­re gum­mib­land­ning och en kon­struk­tion ut­veck­lad för vin­ter­väg­lag, vil­ket gör att broms­sträc­kan blir be­tyd­ligt läng­re än med bra som­mar­däck. I kur­vor och i snab­ba väj­ning­ar på vått un­der­lag är dubb­fria vin­ter­däck ha­la och de har säm­re sty­re­gen­ska­per än som­mar­däck, sä­ger Emil Sund­holm.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

70 pro­cent hög­re vid en krock om man kör 90 i km/h istäl­let för 80 km/h. mot­sva­rar ett fall från ti­on­de vå- ning­en.mel­lan bra och då­li­ga däck på våt väg kan va­ra över 12 me­ter, mer än två bil­läng­der vid en has­tig­het på 80 km/h. VÄX­AN­DE PRO­BLEM. Om al­la hål­ler has­tig­hets­grän­ser­na kan nä­ra 80 liv räd­das var­je år. ”Ag­gres­siv kör­ning är or­sa­ken till många all­var­li­ga tra­fi­ko­lyc­kor”, sä­ger Jen­ny Wes­ter, chef för polisen tra­fik­sek­tion i om­rå­de Väst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.