Pro­me­ne­ra till väns­ter när du de­lar väg med cy­klis­ter

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Annika cyklist och fot­gäng­a­re

Gun­nar Ed­lund fick lä­ra sig i sko­lan att gå till väns­ter på gång-och cy­kel­ba­nor re­dan för 50 år se­dan. På 90-ta­let fick man i sko­lan lä­ra sig att gå till hö­ger, och det har man san­no­likt fort­satt med ef­tersom ca 80 pro­cent går till hö­ger. Det blir in­te lätt att vän­da den sku­tan, vil­ket Björn Sand­berg kon­sta­te­rat.

Med an­led­ning av det­ta und­rar jag vil­ken si­da sig­na­tu­ren Kyrk­by­bor går på. Går man till väns­ter blir man in­te om­körd av någ­ra cy­klis­ter, man mö­ter dem i stäl­let.

Se­dan kan man ju kon­sta­te­ra att Täby kom­mun in­te ha­de en en­da cy­kel­ba­na in­nan man bör­ja­de byg­ga i Ull­na. De be­fi nt­li­ga gång och cy­kel-

Det är in­te all­tid så lätt för fot­gäng­a­re att för­stå att det kan kom­ma cy­klis­ter på deras pro­me­nad­väg.

vägar­na är all­de­les för sma­la och då­ligt skyl­ta­de. Det är in­te all­tid så lätt för fot­gäng­a­re att för­stå att det kan kom­ma cy­klis­ter på deras pro­me­nad­väg. Jag blev rik­tigt be­svi­ken när vägen från Vi­singe mot kyrk­byn var klar. Här sam­sas gå­en­de, jog­ga­re med och ut­an barn­vagn, in­li­nes, cyklar, rull­ski­dor med me­ra.

När det än­då bygg­des en så vik­tig gång-och cy­kel­väg, kun­de man in­te ha kostat på sig att gö­ra den bre­da­re med tyd­lig åt­skill­nad mel­lan gå­en­de och öv­ri­ga tra­fi­kan­ter?

Jag tror att många som går till hö­ger ald­rig cyklar, så de för­står in­te rik­tigt var­för det är bätt­re att gå till väns­ter. Själv cyklar jag myc­ket i stäl­let för att ta bi­len och skul­le ald­rig, för min egen sä­ker­het, gå på hö­ger si­da.

För­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.