Ta re­da på fak­ta först, Herr ord­fö­ran­de

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Jan Fly­gar Grib­bylund

Erik An­ders­son, ny­till­trädd ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen i Täby, skri­ver ”straff­be­skatt­ning­en av oss Tä­by­bor mås­te upp­hö­ra”. Det är stor po­li­tisk enig­het om att kom­mu­ner med låg skat­te­kraft mås­te få bi­drag för att kun­na till­han­da­hål­la lik­vär­dig ser­vice. Peng­ar till ut­jäm­nings­sy­ste­met be­ta­las i hu­vud­sak av sta­ten. År 2017 be­ta­la­de även nio kom­mu­ner till sy­s­te­met. In­komst­ut­jäm­ning ba­se­ras på en kom­muns skat­te­kraft, det vill sä­ga be­skatt­nings­bar in­komst per in­vå­na­re.

Erik An­ders­son skri­ver ”just nu be- straf­fas välsköt­ta kom­mu­ner på be­kost­nad av slös­ak­ti­ga”. Det någ­ra kom­mu­ner be­ta­lar till sy­s­te­met ba­se­ras allt­så helt på skat­te­kraf­ten och in­te på hur ”välskött” en kom­mun är.

An­ders­son skri­ver ”det be­hövs en ny re­ge­ring som väg­rar straff­be­skat­ta väl­styr­da kom­mu­ner”. Kom­mu­ner har be­ta­lat till sy­s­te­met se­dan 1990-ta­let och trots 8 år med Re­in­feldt änd­ra­des in­te det­ta.

Man kan tyc­ka vad man vill om ut­jäm­nings­sy­ste­met, till ex­em­pel att sta- ten bor­de ta he­la an­sva­ret. Tä­bys kom­mu­nal­skatt skul­le då sä­ker­li­gen sän­kas. I dag är den cir­ka 2: 50 läg­re än snit­tet. Det är vik­tigt att vå­ra po­li­ti­ker del­tar i sam­hälls­de­bat­ten, men Erik An­ders­son bor­de ta re­da på fak­ta in­nan han ut­ta­lar sig. An­nars är risken stor att han i lik­het med sin fö­re­trä­da­re för­lo­rar i för­tro­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.