Bok­han­deln i Näs­by­park käm­par på trots kri­sen

Täby Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström

Bland stör­re bu­tiksked­jor och nät­han­del slåss de mind­re bok­hand­lar­na för sin över­lev­nad. I bå­de Dan­de­ryd och Tä­by finns en­tu­si­as­ter som trot­sar tren­der­na, ge­nom att va­ra obe­ro­en­de hand­la­re i böc­ker.

Många av lan­dets boklå­dor har köpts upp av en viss do­mi­ne­ran­de ked­ja. And­ra har lagts ner. Men i Näs­by­park finns en bok­han­del som in­te ger sig. Se­dan 1969 har Näs­by Park Bok­han­del fun­nits i lo­ka­len pre­cis in­till Roslags­ba­nans sta­tion.

– År 1987 skul­le bok­han­deln läg­gas ned, men då tog min mam­ma över. Jag kom med suc­ces­sivt och nu har jag haft drifts­an­svar i tio år. Jag är allt från vd till lager­ar­be­ta­re, sä­ger Elisabeth Mit­tagLeff­ler.

Hon mö­ter oss i den bro­ki­ga bu­ti­ken som båg­nar av böc­ker och en del an­nat – sto­ra emalj­bur­kar skym­tar fram bakom dis­ken.

– Vi säl­jer té, för­kla­rar Elisabeth Mit­tag-Leff­ler.

Men hjär­tat i af­fä­ren är än­då böc­ker­na.

– Jag dri­ver den här af­fä­ren för att jag gil­lar läs­ning. Det är ro­ligt när man kan pa­ra ihop rätt per­son med rätt bok. Of­ta kom­mer kun­der­na till­ba­ka och sä­ger ”det blev så him­la bra”.

Vill sy­nas och hö­ras

För att loc­ka folk till bu­ti­ken job­bar Elisabeth Mit­tag-Leff­ler med att sy­nas och hö­ras.

– Man mås­te bull­ra li­te. För mig är det ett sätt att ha ro­ligt på job­bet. Vi bru­kar till ex­em­pel klä ut oss när vi är ute på events, sä­ger hon.

Bok­han­deln har en egen Fa­ce­book­si­da, det är än­nu ett sätt att nå ut. Man job­bar med för­fattar­träf­far och har en bok­cir­kel.

– Det går in­te av sig självt. Men det är ro­ligt att le­va ent­re­pre­nör­s­liv, det är ett livsstilsval. Man får be­stäm­ma själv, men ock­så ta kon­se­kven­ser­na av sitt hand­lan­de.

Le­van­de läs­ning

Allt prat om att folk skul­le lä­sa mind­re nu­för­ti­den ger in­te Elisabeth Mit­tag-Leff­ler myc­ket för.

– De som lä­ser myc­ket lä­ser än­nu mer nu, när man ock­så kan strea­ma ljud­böc­ker.

Tä­by har än­nu en bok­han­del in­om kom­mu­nens grän­ser; Bok­han­deln i Ar­ninge. Dess­utom finns en mind­re bok­han­del i Djurs­holm.

– Al­la vet att det in­te är lätt att dri­va bok­han­del. Det är så många som hand­lar på nä­tet och pris­kon­kur­ren­sen är stor, sä­ger Do­rot­hea Hygrell, som dri­ver Djurs­holms bok­han­del. Hon fort­sät­ter: – Vi för­sö­ker på and­ra sätt, ge­nom för­fattar­träf­far och att ha sam­tal med kun­der­na kring böc­ker. Det tror jag är myc­ket upp­skat­tat. Och så gör vi snyg­ga pre­sen­ter, det ska va­ra li­te per­son­ligt.

FO­TO: HE­GE HELL­STRÖM

BOKPASSIONERAD. Do­rot­hea Hygrell dri­ver Djurs­holms Bok­han­del. HAR SI­NA SI­DOR. Eb­ba och Elisabeth Mit­tagLeff­ler på Näs­by Parks Bok­han­del pra­tar gär­na böc­ker när de job­bar i bu­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.