När dö­den kom till Tä­by Cent­rum

Täby Nyheter - - Täby -

Lugn, det har in­te hänt nå­got dra­ma­tiskt. Tä­by cent­rum är dess­bätt­re gans­ka för­sko­nat från våld­sam­he­ter. Det jag syf­tar på är den så kal­la­de ”bu­tiks­dö­den” och den gäl­ler in­te ba­ra här i Tä­by.

In­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk han­del har lå­tit med­de­la att för förs­ta gång­en se­dan 1980-ta­let mins­ka­de säl­lan­köps­han­deln 2017 i vå­ra köp­cent­rum. Bland de bran­scher som först kas­tar in hand­du­ken märks kläd­han­deln, bok­hand­la­re och elekt­ro­nik­af­fä­rer­na. Vart tar då des­sa vägen? Jo, ut på nä­tet för­stås. Bu­tiksked­jor som H&M re­do­vi­sar nu ökad för­sälj­ning via sin nät­bu­tik.

Jonas Arn­berg på HUI sä­ger, en­ligt en ar­ti­kel i Svens­ka Dag­bla­det, att tom­rum­met ef­ter till ex­em­pel en ned­lagd bok­han­del är lät­ta­re att fyl­la än om fle­ra sto­ra klädjät­tar pac­kar ihop och flyt­tar till nä­tet.

Och det är pre­cis vad som hänt på många håll i USA. Åker man ut från ci­tykär­nan i många ame­ri­kans­ka stä­der ser man öde gal­le­ri­or med igen­bom­ma­de föns­ter, tra­si­ga ne­on­skyl­tar och med spi­ran­de mask­ro­sor i spric­kor­na i as­fal­ten på tom­ma par­ke­rings­plat­ser.

Hur kom­mer det då att gå för Tä­by cent­rum? Cent­rum­led­ning­en är na­tur­ligt­vis på det kla­ra med vart­hän ut­veck­ling­en går. Även om det se­nas­te till­skot­tet för ovan­lig­he­tens skull är just en elekt­ro­nik­bu­tik så rus­tar man sä­kert för för­änd­ring­ar. Men Tä­by cent­rum lig­ger in­te på en åker ut­an­för stan ut­an ut­gör på många sätt hjär­tat i vår kom­mun. Det finns sä­kert hopp. Men al­la är nog eni­ga om att cent­rum­han­deln står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar. Ama­zon knac­kar tro­ligt­vis snart på dör­ren till den nor­dis­ka e-han­dels­mark­na­den och då stärks kon­su­men­ter­nas va­nor att hand­la på nä­tet yt­ter­li­ga­re. Tä­by cent­rum kom­mer där­för med san­no­lik­het att tving­as ge­nom­gå sto­ra för­änd­ring­ar. Vi kom­mer att få se fler re­stau­rang­er, eko­lo­gis­ka matupp­le­vel­ser, fle­ra gym, pri­mär­sjuk­vård, tand­vård och and­ra ser­vice­in­rätt­ning­ar. Kanske ock­så låg­pris­bu­ti­ker som är en ut­veck­ling i bland an­nat Lon­don.

Den ne­ga­ti­va ut­veck­ling­en för köp­cent­rum är en del av den di­gi­ta­la re­vo­lu­tio­nen. Jag vet, jag pro­du­ce­rar just nu en film för svens­ka skol­barn om den ”di­gi­ta­la re­vo­lu­tio­nen” och det är häp­nads­väc­kan­de hur fort det har gått. För ba­ra drygt 35 år se­dan fanns det in­te någ­ra da­to­rer till­gäng­li­ga för all­män­he­ten, te­le­fo­ner­na var sto­ra som en fem­li­ters­ka­strull där det man sa gick på sladd ut ur hu­set och skul­le man kö­pa ett par nya byx­or gick man till en her­re­ki­pe­ring. Vad var det som hän­de…?

Det är som all­tid de yng­re ge­ne­ra­tio­ner­na som går i tä­ten för de sto­ra för­änd­ring­ar­na när det gäl­ler livs­stil och köp­va­nor.

Vi som knappt minns vil­ket år­hund­ra­de vi kon­fir­me­ra­des gnäl­ler och stö­nar över ut­veck­ling­en, för att vi in­te häng­er med, men det är nog ba­ra att tug­ga i sig. För­änd­ring­ar­na kom­mer oav­sett om vi vill el­ler in­te.

Ama­zon knac­kar tro­ligt­vis snart på dör­ren till den nor­dis­ka e-han­dels­mark­na­den och då stärks kon­su­men­ter­nas va­nor att hand­la på nä­tet yt­ter­li­ga­re.

RO­GER PERSSON Tä­by­bo och vd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.