SD: De­ras ut­ta­lan­de är en krigs­för­kla­ring

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Ste­ven Jör­sä­ter Le­da­mot Kom­mun­full­mäk­ti­ge för SD i Tä­by

I num­mer 40 i Tä­by Nyheter fick två Dan­de­rydspo­li­ti­ker, Siv Sahl­ström (C) och Bengt Syl­van (L) be­rät­ta hur de ser på tra­fi­ken.

Vi har un­der fle­ra år fått se på hur Ene­by­bergs­vä­gen sys­te­ma­tiskt har för­säm­rats. Men det av­slö­jan­de er­kän­nan­det från Siv Sahl­ström gör en helt hä­pen. Ytt­ran­den av ty­pen ”Vi flyt­ta­de ut varan­nan buss­håll­plats ut i kör­fäl­tet, det in­ne­bär att det blir kö­er” be­hö­ver knap­past kom­men­te­ras. Med­ve­tet sa­bo­tage allt­så. Vi­da­re :”Det är in­te me­ning­en att man ska an­vän­da en pa­ral­lell väg…”. Och drop­pen ”Vi har ti­di­ga­re dis­ku­te­rat att man ska stop­pa ge­nom­farts­tra­fi­ken i Ene­by­berg”. En krigs­för­kla­ring!

Så­väl Siv Sahl­ström som Bengt Syl­van är över­ty­ga­de om att en tun­nel­ba­na till Tä­by är ett mås­te. De an­ser ock­så att tra­fi­ken mås­te kon­cen­tre­ras till E18. Och att ”smittra­fik” mås­te för­hind­ras med hjälp av oli­ka slags hin­der.

Man und­rar hur Dan­de­ryds kom­mun an­ser sig kun­na ta sig rät­ten att be­stäm­ma över tra­fi­ken i Tä­by? På vil­ket sätt är det li­be­ralt att för­stö­ra för en grann­kom­mun? Det är ock­så egen­dom­ligt att Dan­de­ryd och Tä­by som bå­da är styr­da mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ter in­te tycks kun­na pra­ta med varand­ra. Och att de sty­ran­de mo­de­ra­ter­na i Tä­by in­te på nå­got sätt ver­kar ha pro­te­ste­rat mot åt­gär­der­na. Tvärtom så har de eg­na till­farts­vä­gar­na till E18 för­säm­rats!

Ge­ne­ral­stabs­kar­tan från 1873 vi­sar att Ene­by­bergs­vä­gen har va­rit en ge­nom­farts­led un­der lång tid. Vil­ken rätt har då en kom­mun att plöts­ligt bör­ja låt­sas att det­ta ska va­ra en lokal­ga­ta? För oss som bor i Väst­ra Tä­by är det­ta ab­so­lut in­te nå­gon ” smit­väg” ut­an vår själv­kla­ra till­farts­väg. Att åka via E18 in­ne­bär en stor om­väg.

Vi kan fort­sät­ta kri­ga mel­lan kom­mu­ner­na . Men att or­sa­ka fort­satt li­dan­de för med­bor­gar­na vo­re myc­ket sorg­ligt. Dan­de­ryds kom­mun mås­te gö­ra om och gö­ra rätt. De mås­te bör­ja med att rö­ja upp hind­ren på Ene­by­bergs­vä­gen och ett sam­ar­be­te om väg­ut­bygg­nad mås­te in­le­das. Vi vill ha sam­ar­be­te om tra­fi­ken istäl­let för krig.

6 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.