Kräv an­svar för tra­fik­pro­ble­men – av rätt in­stans

Täby Nyheter - - Norrort - Gun­nar Ljung­gren

Det fö­re­kom­mer en om­fat­tan­de de­batt kring ge­nom­farts­tra­fi­ken i Dan­de­ryd. Pro­ble­met är att kri­ti­ken rik­tas åt fel håll. Tra­fik­pro­ble­men kan in­te och ska in­te lö­sas av kom­mu­ner­na. En kom­mun är satt att skö­ta just den kom­mu­nens pro­blem. Vi rös­tar ju på par­ti­er som ska skö­ta den en­skil­da kom­mu­nens pro­blem på bäs­ta sätt. Dan­de­ryds kom­mun­led­ning ska vär­na Dan­de­ryd, Täby kom­mun ska vär­na Täby etc.

Ge­nom­farts­tra­fi­ken som går till and­ra kom­mu­ner ge­nom Dan­de­ryds vil­la­kvar­ter ska na­tur­ligt­vis Dan­de­ryds kom­mun­led­ning stop­pa. Det är för sto­ra ris­ker med smit­vä­gar­na där stres­sa­de pend­la­re kör för­bi sko­lor där barn cyklar, där pend­la­re är på väg till el­ler från kol­lek­ti­va trans­por­ter, cy­klis­ter på väg till och från ar­be­tet etc.

Det är själv­klart så att Dan­de­ryds po­li­ti­ker ska sät­ta stopp för ge­nom­farts­tra­fi­ken tra­fi­ken för Dan­de­rydsbor­nas bäs­ta. Var­för ska vi an­nars ha kom­mu­ner om de in­te ar­be­tar för kom­mu­nin­ne­vå­nar­nas bäs­ta. Grund­pro­ble­met är tra­fik­stock­ning­ar­na på de sto­ra ge­nom­farts­le­der­na och bris­ter­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Pro­ble­met lig­ger med and­ra ord hög­re upp i hi­e­rar­kin.

Att stop­pa ge­nom­farts­tra­fi­ken sät­ter en nöd­vän­dig press på de som är yt­terst an­sva­ri­ga för att lö­sa pro­ble­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.