In­brotts­tju­var stack – men bi­len blev fast

Täby Nyheter - - Täby - Ma­ria Svens­son

Vid lunch­tid för­ra fre­da­gen blev fö­re­ta­get Eu­ro­tech i Vigg­by­holm be­stul­na på kop­par och skrot. Ge­nom att stänga grin­den fång­a­de de tju­var­nas bil.

Mitt på da­gen för­ra fre­da­gen upp­märk­sam­ma­de per­so­nal på fö­re­ta­get Eu­ro­tech i Vigg­by­holm hur någ­ra per­so­ner stal kop­par och skrot från de­ras bak­gård. Då age­ra­de de snabbt.

– Vi såg dem stå här och ta mas­sa gre­jer och då sprang jag upp och sa till en kol­le­ga och sen stäng­de vi grin­den, sä­ger Ca­ri­na Åberg som ar­be­tar på fö­re­ta­get och pe­kar på grin­den som går till in­ner­går­den.

Men tju­var­na var snab­ba och hop­pa­de över sta­ke­tet, kvar blev dock de­ras bil.

– Det var li­te läs­kigt att stänga grin­den men vi fick bild på dem och så ring­de vi po­li­sen. Bi­len står ju kvar här in­ne, sä­ger Ca­ri­na Stål, som ar­be­tar på fö­re­ta­get.

Har ni va­rit med om det­ta ti­di­ga­re?

– Det är in­te van­ligt men det se­nas­te året har de va­rit här någ­ra gång­er. Det är in­te förs­ta gång­en det hän­der. Vi har stängt in en bil ti­di­ga­re, sä­ger An­ders Mag­nus­son som även han ar­be­tar på fö­re­ta­get.

– Det som de har snott är skräp för oss men det är in­te kul att de är här. Näs­ta gång kanske de kros­sar en ru­ta på en bil som står här, sä­ger han.

Två po­lis­bi­lar och hund­patrull var på plat­sen för att le­ta ef­ter gär­nings­män­nen. Ing­en per­son är dock gri­pen för hän­del­sen.

FOTO: MA­RIA SVENS­SON

STÖLD. Två po­lis­bi­lar var på plats i Vigg­by­holm för att le­ta ef­ter gär­nings­män­nen som flytt från plat­sen – men sin bil fick de in­te med sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.