Ut­bygg­nad av Tä­by­sko­la stop­pas – nu ra­sar lä­rar­na

Täby Nyheter - - Täby - Lotten Engbom Ella Sö­der­berg nor­rort@di­rekt­press.se

Den pla­ne­ra­de ut­bygg­na­den av Milstens­sko­lan blir in­te av. Nu är många lä­ra­re be­svik­na när sko­lan i stäl­let ska byg­gas om.

Milstens­sko­lan, som ägs av Aca­deMe­dia, skul­le byg­gas ut. Men nu har per­so­na­len fått be­sked att det in­te blir av. En ano­nym lä­ra­re be­rät­tar att in­for­ma­tio­nen för­med­lats på ett per­so­nal­mö­te, och att de in­te fått nå­gon för­kla­ring till var­för.

– Det som er­bjöds istäl­let var att byg­ga om be­fint­li­ga lo­ka­ler. Pro­ble­met är att det här har lo­vats till oss, bar­nen och för­äld­rar. Det är det vi gått ut med till sju­or­na som valt att stan­na kvar, ”ge det ett år så kom­mer det bli nya lo­ka­ler”.

En­ligt lä­ra­ren är stäm­ning­en minst sagt upp­rörd.

– Vi är ar­ga, fru­stre­ra­de, be­svik­na. Vi kän­ner oss svik­na. Och vi har lo­vat vå­ra barn och för­äld­rar det här, sen tas det bort.

Byg­ger ut mat­sa­len

Aca­deme­dia sä­ger att de väl­jer att byg­ga om sko­lan i stäl­let då kost­na­der­na för en ut­bygg­nad blev för höga.

– Bland an­nat kom­mer vi byg­ga ut mat­sa­len och an­ord­na spe­ci­al­sa­lar, sä­ger Pau­la Ham­merskog, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Aca­deme­dia.

Pau­la Ham­merskog med­ger att man in­te va­rit tyd­lig med vad som gäl­ler.

– Vi tyc­ker själ­va att di­a­lo­gen och kom­mu­ni­ka­tio­nen har skötts då­ligt från vår si­da. Det är nå­got vi mås­te be om ur­säkt för, sä­ger hon.

Vad sä­ger du till de ele­ver och lä­ra­re som bli­vit lo­va­de en ut­bygg­nad?

– Jag hop­pas de kom­mer se att det här kom­mer att ut­veck­la sko­lan. Ingen­ting är ju skri­vet i sten, vi vet in­te hur det ser ut om två el­ler tre år.

När om­bygg­na­tio­nen kan va­ra klar är dock ing­et Aca­deme­dia kan ut­ta­la sig om.

ARKIVFOTO: LOTTEN ENGBOM

ÄNDRADE PLA­NER. Milstens­sko­lan skul­le få en ut­bygg­nad till slu­tet av som­ma­ren 2019, nå­got som nu in­te blir av. I stäl­let ska sko­lan byg­gas om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.