Då­ligt, Dan­de­ryds kom­mun!

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Sver­ker Thorslund, Tä­by

Av bil­den och ar­ti­kel­tex­ten att dö­ma är ”lap­pa­de” bi­lis­ters vre­de be­rät­ti­gad. Och kom­mu­nens svar där­för rik­tigt då­ligt!

Jag rå­der er som lap­pats: Skriv till den som ut­fär­dat p-an­märk­ning­en, klar­gör hur det ser ut på plat­sen, be­gär att få slip­pa be­ta­la – och kräv skrift­ligt svar.

Får ni av­slag in­ne­bär re­gel­ver­ket att ni mås­te be­ta­la. Att se­dan på egen hand dri­va pro­cess – först i tings­rät­ten – lär för van­li­ga kon­su­men­ter va­ra ut­sikts­löst. (Och att an­li­ta/av­lö­na ett kom­pe­tent om­bud som lyc­kas vin­na är eko­no­miskt sett ren för­lust.) Men med­lem­mar i bi­list-/mo­tor­or­ga­ni­sa­tio­ner kan ha en chans, om de lyc­kas få sin or­ga­ni­sa­tion på föt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.