Bö­kan­de vild­svin en plå­ga för golf­klub­ben

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073-982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

På Ar­ninge golf­klubb miss­tän­ker man att en vild­svins­fa­milj har flyt­tat in, och det stäl­ler till det re­jält. Nu vill klub­ben att vild­svi­nen ska skju­tas av.

Un­der den se­nas­te må­na­den har Ar­ninge golf­klubb haft svi­ni­ga pro­blem på de­ras grön­om­rå­det. På fair­way har vild­svin bö­kat upp det an­nars grö­na om­rå­det.

– Det blir ju allt van­li­ga­re på golf­ba­nor så det kom in­te som en överraskning. Men de för­stör ju en hel del, sä­ger golf­klub­bens di­rek­tör Lars Nord­löf.

Klub­ben har ar­be­tat med att lö­sa pro­ble­met i en må­nad, men ut­an att få nå­got ge­hör.

– Vi har kon­tak­tat kom­mu­nens vilt­vår­da­re och det kom­mer änt­li­gen att gö­ras nå­got åt pro­ble­men un­der näs­ta vec­ka, sä­ger Lars Nord­löf. Ex­akt vad som ska gö­ras är i skri­van­de stund oklart.

Kan bo på ba­nan

Om pro­ble­men än­då kvar­står så över­vä­ger klub­ben att sät­ta upp vilt­stäng­sel för att få bukt med dju­ren.

– Pro­ble­met är att vi miss­tän­ker att de bor på golf­ba­nan och sät­ter vi då upp vilt­stäng­sel så stäng­er vi ju ba­ra in dem. De mås­te skju­tas av el­ler för­svin­na in­nan vi kan gö­ra nå­got an­nat, sä­ger han

– Man är gans­ka makt­lös. Ju läng­re tid det går desto mer för­stör de.

Kom­mu­nens vilt­vår­da­re Jan Led­berg me­nar att de ar­be­tar med pro­ble­met på golf­ba­nan men sä­ger att det kan ta tid.

– Jag är fullt med­ve­ten om pro­ble­met men det är ju sä­ker­hets­a­spek­ter. De har in­te sett själ­va dju­ret ut­an ba­ra att de har bö­kat. Det finns in­te ba­ra vild­svin i om­rå­det ut­an det kan va­ra gräv­ling ock­så, sä­ger han.

Hur kom­mer ni att lö­sa pro­ble­met?

– Vi för­sö­ker att kom­ma åt dem och ta bort dem. Ef­tersom det är natt­djur och kväl­lar­na är gans­ka mör­ka nu så det tar tid att utro­ta dem, sä­ger han.

Led­berg be­rät­tar att det är tre vild­svin som bli­vit över­kör­da i om­rå­det, två kul­ting- ar och en galt. Han me­nar att vild­svins­stam­men har ökat de se­nas­te åren och att det är en sak att de är på golf­ba­nan men att det sto­ra pro­ble­met skul­le va­ra om det kom in i bo­stads­om­rå­det.

– Det ökar, men vi har bli­vit för­sko­nad från de som har kom­mit från Val­len­tu­na. Skräc­ken är om vi får in dem på tomt­om­rå­den. För ett år sen ha­de vi bök på vilt­spå­ret vid Kyrk­byn men de har vi in­te sett i år. Men vi har ögon och öro­nen öpp­na, sä­ger han.

Vad ska man tän­ka på om man bor i om­rå­det?

– Folk har lö­sa hun­dar och där finns en risk att hun­dar­na ger sig iväg och mö­ter en sug­ga. Hon kom­mer all­tid att för­sva­ra si­na barn, sä­ger han.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

OROAD. Lars Nord­löf är oro­lig över att vild­svi­nen för­stör ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.