Do­ma­re mord­ho­tad

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073 982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

När Vigg­by­holm möt­te Jär­fäl­la i hoc­keyt­vå­an blev tre do­ma­re mord­ho­ta­de av en åskå­da­re i publi­ken. Hän­del­sen är po­li­san­mäld. I fre­dags möt­te se­ri­e­le­dar­na Vigg­by­holm Jär­fäl­la på hem­ma­plan i Jäg­holms­hal­len. Mat­chen, som slu­ta­de med en för­lust mot bor­t­a­la­get, fick ett mind­re trev­ligt av­slut när en man i publi­ken mord­ho­ta­de de tre do­mar­na på isen, vil­ket Af­ton­bla­det var först med att rap­por­te­ra.

Do­mar­na ha­de un­der mat­chen dömt fle­ra se­na ut­vis­ning­ar och stäm­ning­en var en­ligt upp­gif­ter tryckt.

När de tre do­ma­re som döm­de mat­chen skul­le åka av rin­ken när­ma­de sig en per­son i publi­ken. Man­nen ska då ha skri­kit till do­mar­na att de ”är det säms­ta jag har sett”.

Ef­ter att en av do­mar­na sva­rat man­nen med att han tyck­te att man­nen upp­träd­de pin­samt es­ka­le­ra­de si­tu­a­tio­nen.

Man­nen sva­ra­de då med att ho­ta de tre do­mar­na.

”Ni är så jäv­la då­li­ga så ni för­tjä­nar fan en ku­la. Jag ska fan vän­ta på er ute på par­ke­ring­en och knäp­pa er. Ni vet in­te vem ni har att gö­ra med”, ro­pa­de han en­ligt Af­ton­bla­det.

Hän­del­sen har nu po­li­san­mälts och de tre do­mar­na kun­de läm­na hal­len ut­an hin­der. ”Det är fruk­tans­värt” Pel­le Abrahmsén, lag­le­da­re för Vigg­by­holm, tyc­ker att si­tu­a­tio­nen in­te är ac­cep­ta­bel.

– Det är fruk­tans­värt, det är nå­got som man in­te vill upp­le­va. Man är för­vå­nad över att en vux­en man gör så­här, spe­ci­ellt när det är barn i när­he­ten, sä­ger han.

Han be­rät­tar att de in­te vet vem man­nen är men om de får re­da på det kom­mer han att stäng­as av från mat­cher. Han be­rät­tar även att de kom­mer att ar­be­ta mer med sä­ker­he­ten kring mat­cher­na.

– Vi kom­mer att sät­ta in fler matchvär­dar på plat­ser där det idag sak­nas, sä­ger Pel­le Abrahmsén. Han fort­sät­ter: – Jag har job­bat med det­ta i 22 år och jag har ald­rig upp­levt nå­got lik­nan­de. Vi har bra pu­blik­stöd och jag hop­pas ba­ra att folk fort­sät­ter kom­ma på mat­cher­na och att det är en trev­lig stäm­ning.

POLISANMÄLAN. På en match i fre­dags blev tre do­ma­re mord­ho­ta­de av en åskå­da­re i publi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.