Stock­holms­vä­gen ska slu­ta gup­pa

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son Lotten Engbom

För­ra om­bygg­na­tio­nen av Stock­holms­vä­gen gjor­de vä­gen gup­pig. Nu byggs den om igen – den­na gång av en an­nan fir­ma.

I bör­jan av 2017 sked­de en om­bygg­nad av Stock­holms­vä­gen, mel­lan Tu­re­bergs­vä­gen och At­tunda­vä­gen. Men re­sul­ta­tet blev in­te som tänkt.

– Vä­gen är hemsk. Den är un­der­känd i slut­be­sikt­ning­en, så vi är väl med­vet­na om att vä­gen är då­lig, sa Mar­cus Gyl­len­berg, kom­mu­nens pro- jekt­le­da­re för Roslags­ba­nans dub­bel­spårs­ut­bygg­nad, då.

Ef­ter om­bygg­na­tio­nen stod ord mot ord. Tä­by kom­mun skyll­de på ent­re­pre­nö­ren – som i sin tur skyll­de på be­stäl­la­ren. Ska va­ra klart in­om kort Nu på­går i al­la fall väg­ar­be­ten på Stock­holms­vä­gen för att se till så att vä­gen blir bra igen. Men ar­be­tet ut­för nu in­te av Svens­ka väg som gjor­de det ti­di­ga­re ar­be­tet ut­an istäl­let av NCC.

Mar­cus Gyl­len­berg är glad över att de nu ska gö­ra om vä­gen och hop­pas att ar­be­tat kan bli klart så snart som möj­ligt.

– Fräs­ning­en är klar och de bör­jar med as­fal­te­ring idag (läs ons­dag). As­fal­te­ring på­går un­der ett par da­gar sen är det mind­re ar­be­ten kvar med stöd­rem­sor och mål­ning med me­ra, sä­ger han. Han fort­sät­ter: – Om ba­ra väd­ret är med oss är det klart in­om kort.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

BYGGS OM. Ar­be­tet på Stock­holms­vä­gen på­gick i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.