Kvin­na fast­bun­den av rå­na­re i hem­met

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073 982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Vid lunch­tid i mån­dags blev en kvin­na bru­talt rå­nad av två män i Tä­by. Nu upp­ma­nar po­li­sen all­män­he­ten att ringa om man har tips.

Det var i mån­dags vid 11.56 som en kvin­na i en lä­gen­het i Tä­by Kyrk­by blev bru­talt rå­nad av två män.

Män­nen som ha­de på sig gu­la re­flex­väs­tar och mör­ka byx­or ring­de på hos en kvin­na. När kvin­nan öpp­na­de dör­ren träng­de sig män­nen in i lä­gen­he­ten med våld och tej­pa­de kvin­nan.

– Kvin­nan är väl­digt choc­kad. Det här är ett lugnt om­rå­de och det är oer­hört ovan­ligt att nå­got så grovt sker, sä­ger kom­mun­po­li­sen Jan Ber­lin.

I nu­lä­get är ing­en gri­pen och po­li­sen upp­ma­nar nu all­män­he­ten att ringa till po­li­sen om de sett nå­got som stic­ker ut i sam­band med in­brot­tet.

– Har man sett två män i om­rå­det el­ler om man sett en bil som man in­te kän­ner igen så ska man in­te tve­ka att hö­ra av sig, sä­ger Ber­lin. Port­kod på dör­ren Tek­ni­ker­na har va­rit på plat­sen och even­tu­el­la be­vis har skic­kats till Na­tio­nellt fo­ren­siskt cent­rum (NFC) för un­der­sök­ning. Po­li­sen vet än­nu in­te hur män­nen kom in i hu­set, då dör­ren har port­kod.

– Vi vet in­te men an­tag­li­gen har de bli­vit in­släpp­ta. Vi vet in­te hel­ler vad män­nens syf­te var. De kans­ke ring­de på för att se så att kvin­nan in­te var hem­ma men när hon öpp­na­de har de age­rat.

En för­un­der­sök­ning om rån har star­tat och po­li­sen upp­ma­nar nu all­män­he­ten att va­ra vak­sam­ma.

– Ring­er det på dör­ren så ska man in­te ba­ra öpp­na och ser man nå­gon i trapp­hu­set som man in­te kän­ner igen så kan man gå fram och frå­ga om de be­hö­ver hjälp med nå­got.

FÖRSVUNNEN. Po­li­sen har in­te fått tag i nå­gon miss­tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.