Su­gen på att fis­ka kräf­tor? Tänk på det här:

Tenstadirekt - - NYHETER · STOCKHOLM - El­la Sö­der­berg 073-600 69 31 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se Sig­nalkräf­tan är för­bju­den att flyt­ta, Max­i­mal fångst Mi­ni­mi­mått är 10 cm, Max­i­malt tio red­skap Vik­tigt är att in­te Den som är först

Kräft­ski­va, kräft­ka­las el­ler kräft­fest, kärt barn har många namn. Men oav­sett hur man väl­jer till­be­hör, snaps el­ler de­ko­ra­tio­ner är det än­då kräf­tor­na som spe­lar hu­vud­rol­len un­der den här hög­ti­den.

En som har koll på hur kräf­tan ska tilla­gas på bäs­ta sätt är Nils Molin­der, en av ägar­na till re­stau­rang­en Me­lan­ders fisk. Han bör­ja­de re­dan som 13-åring med att fi­léa fisk i Ös­ter­malms­hal­lar­na och har lärt sig ett och an­nat på vägen.

Han re­kom­men­de­rar att man ko­kar sin egen lag, fram­förallt om man pla­ne­rar att kö­pa djup­frys­ta kräf­tor.

– De är näm­li­gen in­te kok­ta med rik­tig krondill. Mitt tips är att ko­ka en egen lag som är gans­ka salt, tre gram salt per li­ter, plus krondill. Låt la­gen sval­na och sänk se­dan ner kräf­tor­na, och låt dem gär­na lig­ga och dra över nat­ten, sä­ger Nils Molin­der.

Sig­nalkräf­tan en fa­vo­rit

Om han själv får väl­ja blir det den svens­ka sig­nalkräf­tan på ski­van.

– Från bör­jan var det en in­plan­te­rad kräf­ta, men nu har den an­pas­sat sig mer till vårt kli­mat och in­ne­hål­ler myc­ket rom, sä­ger Nils Molin­der.

Den plan­te­ra­des ut i svens­ka sjö­ar och vat­ten­drag på 1960-ta­let för att er­sät­ta den in­hems­ka flod­kräf­tan som mins­kat på grund av kräft­pest. Dock vi­sa­de det sig se­dan att sig­nalkräf­tor själ­va

Vad bor­de man ha kräf­tor­na?

– I stäl­let för väs­ter­bot­ten­paj kan man gö­ra en krydd­ost­paj. Den är mer in­rik­tad mot kräf­tor ef­tersom det är li­te kum­min och dill i krydd­ost. till

Krävs fis­ke­kort

Den som själv vill ge sig ut med bu­rar och håv i Mä­la­ren kan gö­ra det­ta mel­lan den 15 augusti och 6 sep­tem­ber. Dock krävs det ett kräft­fis­ke­kort, TDA 4. Fis­ke­kor­tet är per­son­ligt och mås­te tas med vid var­je till­fäl­le. Mer in­for­ma­tion finns på Stock­holms stads hem­si­da.

Med kor­tet får man även en bonus­kväll för fis­ke den 29 augusti, då man får fis­ka i 18 and­ra sjö­ar i Stock­holm. Den som vill fis­ka kräf­tor på and­ra plat­ser i lä­net hit­tar mer in­for­ma­tion på sport­fis­kar­na.se. im­por­te­ra

• el­ler re­pro­du­ce­ra.

• för he­la fis­ke­pe­ri­o­den är 50 kräf­tor.

• mätt från stjär­ten till nos­spet­sen. Kräf­tor un­der 10 cm ska åter­ut­sät­tas på fångst­plat­sen.

• per kort får an­vän­das varav max fem styc­ken mjär­dar, res­ten kräft­hå­var.

• spri­da red­ska­pen för myc­ket då man he­la ti­den mås­te ha dem un­der upp­sikt.

• på en fis­ke­plats har fö­re­trä­de.

FO­TO: OLIVIA SECHER

Tips på go­da vi­ner till kräft­fes­ten – si­dan 9. REG­LER. Den som vill fis­ka eg­na kräf­tor mås­te ha ett kräft­fis­ke­kort.

FO­TO:ANDERSEKST­RÖM

FISKEXPERT. Nils Molin­der är en av ägar­na till Me­lan­ders fisk och har över 30 års er­fa­ren­het av att tilla­ga fisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.