Så mås­te löp­spå­ren i Sö­derort bli bätt­re

Myc­ket sly och buskage, då­lig be­lys­ning och brist­fäl­lig in­for­ma­tion. En ny rap­port vi­sar att de 19 mo­tions­spår i Stock­holm som drivs av sta­den är i stort be­hov av upp­rust­ning. Nu krävs en re­jäl sats­ning för att öka trygg­he­ten. På­tag­li­ga bris­ter i sta­dens

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg

Störst är be­ho­vet av slyröj­ning. Ge­nom att ta bort sly och tä­ta bus­kar ska möj­lig­he­ten för per­so­ner att göm­ma sig i när­he­ten av spå­ret mins­ka. Fle­ra mo­tions­spår har ock­så bris­tan­de be­lys­ning med tra­si­ga lam­por el­ler stol­par som sit­ter för glest. Det sak­nas även spår­kar­tor och spår­mar­ke­ring­ar i de fles­ta spår.

Nu lig­ger det som bör åt­gär­das på id­rotts­nämn­dens och stads­dels­nämn­der­nas bord, be­ro­en­de på vil­ket spår det hand­lar om. För­ra året till­sat­tes en trygg­hets­fond på 200 mil­jo­ner kro­nor som en del av sta­dens sats­ning på att gö­ra Stock­holm tryg­ga­re.

– Trygg­hets­frå­gor­na är en pri­o­ri­te­ring för ma­jo­ri­te­ten. Det är just sånt här ar­be­te som fon­den finns till för. Vi hop­pas sät­ta igång det här in­om en snar fram­tid, men det är upp till var­je stads­dels­nämnd att ut­fö­ra ett åt­gärds­pro­gram och an­sö­ka om me­del ur fon­den för att gö­ra sitt mo­tions­spår tryg­ga­re, sä­ger Alex­an­der Lindholm (S), ord­fö­ran­de i id­rotts­nämn­den.

Sit­ter i hu­vu­det

Men lö­par­coachen Mår­ten West­berg tyc­ker in­te man ska fo­ku­se­ra på att må­la upp mo­tions­spå­ren s om e n otrygg plats, utan me­nar att en jog­ging­tur i sko­gen är bland det säk­ras­te man kan äg­na sig åt.

– Det här är in­te en sä­ker­hets­frå­ga utan en trygg­hets­frå­ga. Om man tit­tar på var våld­täk­ter sker så är det in­te i sko­gen, utan i upp­lys­ta om­rå­den, sä­ger Mår­ten West­berg.

Hur ska man tän­ka om man vill springa i sko­gen men än­då kän­ner sig rädd?

– Bör­ja med att springa en run­da som har en mi­nut skog. Näs­ta gång väl­jer du en run­da med två mi­nu­ter skog. Om li­te mer be­lys­ning hjäl­per folk att bli tryg­ga­re så är det bra, men egent­li­gen hand­lar det om en men­tal för­flytt­ning av att fak­tiskt våga springa, sä­ger han.

Var­je ons­dags­kväll träf­fas Fo­rest Fem­mes Stock­holm i Hellasgården. Lö­par­grup­pen är för tje­jer som spring­er trail – löp­ning i sko­gen.

Spring­er till­sam­mans

Fo­rest Fem­mes star­ta­des i Gö­te­borg med syf­tet att tje­jer ska våga springa i sko­gen utan att be­hö­va va­ra räd­da. Nu har fe­no­me­net ta­gits till Stock­holm. På Fa­ce­book kan vem som helst an­mä­la sig till vec­kans pass.

– An­ta­let del­ta­ga­re va­ri­e­rar, allt mel­lan fy­ra till 17 per­so­ner. Men det är näs­tan all­tid nå­gon ny per­son var­je vec­ka och vi mär­ker ett ökat in­tres­se, sä­ger An­ni­ka Hägglund, grupple­da­re.

In­för kväl­lens pass är det sju tje­jer som dykt upp. Ge­ne­rellt kän­ner de sig in­te otryg­ga när de spring­er en­sam­ma, om man är rädd är det mest för att tril­la och gö­ra il­la sig. Där­för kan det kän­nas tryggt att va­ra fle­ra ifall nå­gon sna­var el­ler om grup­pen spring­er vil­se.

Del­ta­ga­ren Ma­rie Pers­son bör­ja­de springa trail för tre år se­dan och har inga pla­ner på att slu­ta.

– Jag tyc­ker att det är ro­li­ga­re att springa i grupp än själv. Om jag spring­er själv bru­kar jag be­rät­ta för min fa­milj var jag tänk­te springa ifall nå­got skul­le hän­da, sä­ger hon.

Trygg­hets­frå­gor­na är en pri­o­ri­te­ring för ma­jo­ri­te­ten. Det är just sånt här ar­be­te som fon­den finns till för.

An­niVÄGLEDNING. An­ne­li Salo­mons­son, ka Hägglund och sit­tan­des So­fia Öh­man le­der var­je vec­ka trä­nings­pas­sen som går via Hellasgården.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.