Po­li­ti­ker bac­kar pro­tes­ter­na mot den nya t-ba­ne­lin­jen

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Fri­da Ja­reteg

Det kan bli ovä­sen un­der dyg­nets al­la tim­mar – i sju år. Bo­en­de i Enske­de gård är minst sagt upp­rör­da över byg­get av Sö­derort nya tun­nel­ba­ne­lin­je. Nu får de stöd av de lo­ka­la po­li­ti­ker­na, som tyc­ker att lands­ting­et ska ta hän­syn till gran­nar­nas syn­punk­ter.

Tid­ning­en Års­ta/Enske­de har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om gran­nar­nas oro kring ar­bets­tun­neln som ska byg­gas i Enske­de gård, för att bygg­tra­fik ska kun­na ta sig ut och in till det nya spå­ret som ska bli nya blåa tun­nel­ba­ne­lin­jen i Sö­derort.

Ar­be­tet ska på­gå un­der dyg­nets al­la tim­mar, även nat­te­tid, i sju år och man kom­mer att job­ba med spräng­ning­ar, mark­ar­be­ten och trans­por­ter av spräng­sten. Tun­nel­myn­ning­en pla­ce­ras ba­ra 15 me­ter från när­mas­te bo­stads­hus. Längs med Enske­de­vä­gen, där last­bi­lar­na ska kö­ra, lig­ger bå­de sko­lor och för­sko­lor.

Nu har de lo­ka­la po­li­ti­ker­na valt att sä­ga sitt. I en skri­vel­se klar­gör Enske­deÅrs­ta-Van­törs stads­dels­nämnd sin syn­punkt att lands­ting­et nog­grant bor­de ut­re­da ris­ker och olä­gen­he­ter till följd av tun­nel­ba­ne­ut­bygg­na­den. Med hän­vis­ning till de bo­en­des oro över bul­ler och sä­ker­hets­a­spek­ten kring sko­lor­na upp­ma­nar ma­jo­ri­te­ten till att över­vä­ga oli­ka al­ter­na­tiv för ar­bets­tun­nelns pla­ce­ring.

Nämn­den fö­re­slår att last­bils­tra­fi­ken ska av­grän­sas till Enske­de­vä­gens nor­ra kör­ba­na i syf­te att upp­rätt­hål­la sä­ker­he­ten kring sko­lor­na. Dess­utom fö­re­slår nämn­den att man bor­de av­stå från last­bils­tra­fik nat­te­tid.

HÅL­LER MED. Ulf Walt­her, ord­fö­ran­de i Enske­de-Års­ta-Van­törs stads­dels­nämnd, an­ser till­sam­mans med ma­jo­ri­te­ten att man ska ta hän­syn till bo­en­de vid byg­get av tun­nel­ba­nan i Sö­derort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.