In­te ba­ra tu­na boc­ker nar bibb­lan fix­ar om­las­ning

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Ma­ria Bränn­mark, bib­li­o­te­ka­rie på Års­ta bib­li­o­tek som har en bok­bytar­tun­na in­ne på bibb­lan – re­ad­cycling. Hur fun­ge­rar tun­nan?

– Har man böc­ker man vill bli av med, lägg i tun­nan, el­ler vill man hit­ta nå­got nytt att lä­sa kan man ta en el­ler fle­ra böc­ker där­i­från. Man mås­te in­te läg­ga i en bok för att få ta en, det gör man som man vill. Vi tog bort tun­nan ett tag men för­ra året åk­te den fram igen.

Hur myc­ket an­vänds den?

– Den är väl­digt po­pu­lär, det hän­der nå­got där var­je dag. Ibland kom­mer nå­gon hit med en hel kas­se med böc­ker, ibland kom­mer de med ba­ra en bok.

Vad är det för böc­ker i tun­nan?

– Det är väl­digt blan­dat, myc­ket dec­ka­re, en hel del hand­ar­bets­böc­ker och kok­böc­ker. In­te så myc­ket barn­böc­ker.

Var­för har ni den?

– Det är ett åter vin­ningstänk. Det tar emot för folk att slänga böc­ker och se­cond hand-bu­ti­ker­na vill in­te ha hur myc­ket böc­ker som helst, då är det här en bra lös­ning. Vi kan in­te ta emot tio kas­sar, men en kas­se då och då funkar bra.

Finns det nå­gon risk att folk lå­nar mind­re när det finns gra­tis böc­ker?

– Nej, det är ing­et vi har märkt. Sna­ra­re tvärtom, de pas­sar på att lå­na när de än­då är här.

FO­TO: HE­LE­NA IHRSTEDT HARLING

IN­TE BA­RA TUN­NA BÖC­KER. I Re­ad­cyk­ling-tun­nan kan du bå­de ta och slänga böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.