DE GER TRÖT­TA TRAM­POR NYTT LIV

… och vet hur en kol­lar att ho­jen in­te är stu­len.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son

Den­nis Hen­riks­son och Jones Mabrouk stäl­ler i ord­ning över­giv­na cyklar – och säl­jer dem. Så här kan du som kund kon­trol­le­ra att cy­keln du kö­per in­te är stöld­gods.

Vår­so­len ski­ner på Jones Mabrouk an­sik­te när han sit­ter på en li­ten cy­kel på upp­far­ten till sin och vän­nens Den­nis Hen­riks­sons ny­öpp­na­de cy­kel­bu­tik i ett ga­rage i Års­ta.

– Jag äls­kar att sit­ta på den här, det är bätt­re än en stol, sä­ger Jones Mabrouk och skrat­tar.

För­ra året be­stäm­de sig kil­lar­na för att star­ta Ur­ban Re­cycling – bu­ti­ken som ska räd­da en­sam­ma cyklar i Stock­holm och ge dem ett nytt hem. Af­färsidén går ut på att de häm­tar cyklar som bli­vit läm­na­de i lä­gen­hets­för­råd, rus­tar upp dem och säl­jer dem vidare.

– Det finns så många cyklar som ba­ra står, vi kän­de att vi vil­le att de skul­le an­vän­das igen. Det är en kul hob­by, vi har öp­pet när vi vill och det är sjukt kul att det går bra och att folk kom­mer för­bi även fast vi in­te mark­nads­för oss, sä­ger Jones.

Ing­et stöld­gods

Allt fler per­so­ner vill ha be­gag­na­de cyklar i dag, men mark­na­den är osä­ker ef­tersom många cyklar som säljs är stul­na. En­ligt Brotts­före­byg­gan­de rå­det ökar cy­kel­stöl­der­na i Sve­ri­ge och störst chans att för­lo­ra sin cy­kel har man om man bor just Stock­holm. Där­för tror Jones på att ska­pa ett sä­kert sätt att ge be­gag­na­de cyklar ett nytt hem.

– Vi kol­lar upp al­la cyklar vi säl­jer, vi vill in­te säl­ja stöld­gods. De fles­ta cyklar vi tar hand om är ju över­giv­na, men vis­sa har va­rit stul­na och ibland har de hit­tat hem till sin äga­re igen och det är fint, sä­ger han.

Po­li­sen: ställ fler frå­gor

Även Pe­ter Enell på Stock­holmspo­li­sen me­nar att ett sätt att mins­ka stöl­der­na är att kö­pa be­gag­na­de cyklar ge­nom just fö­re­tag där man kan få kvit­to.

– Jag tror det är jät­te­bra, of­ta kö­per man ba­ra nå­got, ska­kar hand och går. Men man ska tän­ka på att all­tid få kvit­to och stäl­la li­te ex­tra följd­frå­gor för att ve­ta om per­so­nen verk­li­gen är äga­ren till cy­kel. Man kan åka dit för hä­le­ri och det är ju in­te kul, sä­ger han.

Den­nis Hen­riks­son på Ur­ban Re­cycling tror även att stöl­der­na skul­le mins­ka om män­ni­skor tog hand om cy­keln bätt­re.

– Folk stäl­ler cy­keln olåst ut­an­för ICA och hop­pas att den in­te ska bli snodd. El­ler så blir det pun­ka och då or­kar de in­te gö­ra nå­got åt det och läm­nar den, folk är la­ta el­ler har in­te tid i dag tror jag, sä­ger han.

För­u­tom att det finns ett håll­bar­hets­tänk bakom idén att ge över­giv­na cyklar nytt liv har Den­nis och Jones även and­ra driv­kraf­ter.

– Vi tjä­nar in­te mas­sa peng­ar på det­ta, jag gör det för att det är så kul. I mitt and­ra jobb träf­far jag in­te så myc­ket folk, det här är so­ci­alt. Ibland får vi ing­et gjort för folk vill pra­ta så myc­ket, sä­ger Den­nis Hen­riks­son och Jones fyl­ler i:

– Det är det fina, kun­der­na kanske in­te all­tid hit­tar en cy­kel de vill ha men de stan­nar kvar än­då, sä­ger han.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ÅTERVINNING. Den­nis Hen­riks­son och Jones Mabrouk har star­tat Ur­ban Re­cycling i ett ga­rage i Års­ta.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PRATSTUND. Gran­ne Bir­git­ta Lars­son, går all­tid för­bi för att pra­ta. Hon gil­lar att det ska­pas liv i Års­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.