Det här be­hövs gö­ras i ditt mo­tions­spår

Tidningen Årsta / Enskede - - Hej -

HÅLL-I-FORM-TOR­PET (Enske­de-Års­ta-Van­tör stads­dels­för­valt­ning) An­gi­ven start­punkt finns ej. An­gi­ven spår­längd finns ej. Önsk­värt med spår­kar­ta vid an­gi­ven start­punkt. Önsk­värt med spår-och av­stånds­mar­ke­ring­ar. Be­hov av slyröj­ning. För grov ma­ka­dam som yt­skikt på vis­sa stäl­len. Skrä­pigt. Glest mel­lan be­lys­nings­stol­par­na när­mast kul­tur­hu­set Cyklo­pen.

FAGERSJÖ MO­TIONS­SPÅR

(Fars­ta stads­dels­för­valt­ning) Önsk­värt med spår­kar­ta vid start samt and­ra an­slut­nings­punk­ter. An­slut­nings­spår bör va­ra be­lyst. Par­ti­er med be­hov av slyröj­ning. Ge­ne­rellt be­hov av mar­kun­der­håll. Fle­ra gra­nar bör be­skä­ras då de be­grän­sar belys­ning­en och ger otrygg käns­la.

SKÄRHOLMSSPÅRET

(Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning) Då­ligt mar­ke­rad på­fart från Skär­hol­mens strand­stig. Önsk­värt med spår­mar­ke­ring­ar. Ned­häng­an­de gre­nar från när­lig­gan­de träd skul­le be­hö­vas tas bort. Få­tal tra­si­ga lam­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.