Så här tror stock­hol­mar­na om fram­ti­den

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Sam­hälls­ba­ro­me­tern 2018 ge­nom­för­des av Kan­tar Si­fo i feb­ru­a­ri 2018. Re­sul­ta­ten ba­se­ras på svar från to­talt 3 000 svens­ka män och kvin­nor mel­lan 18 och 74 år.

Här är någ­ra ex­em­pel på hur stock­hol­mar­na sva­rat (fler­svars­al­te­ran­tiv har va­rit möj­ligt, re­sul­ta­ten vi­sar de svar som flest an­gett i re­spek­ti­ve ka­te­go­ri). Vil­ka av föl­jan­de trans­port­me­del tror du kom­mer va­ra van­li­gast i vå­ra stä­der år 2050?

Tun­nel­ba­ne­tåg/ spår­vag­nar: 60%.

Bus­sar: 41%. Vad av föl­jan­de vill du se mer av i fram­ti­dens stä­der?

Träd och gröns­ka: 69%. Gå­ga­tor och barn­vän­li­ga gång­stråk: 51%.

Tra­fik­tunn­lar un­der mar­ken: 47%. Hur tror du att vi kom­mer få pro­duk­ter le­ve­re­ra­de till vå­ra hem år 2050?

Via pa­ket­skåp på cen­tra­la plat­ser: 40%.

Via själv­kö­ran­de pod­dar: 38%.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.