Nu är Sö­derorts ute­sä­song igång

Ett av årets förs­ta rik­ti­ga vårtecken är här nu när ute­ser­ve­ring­ar­na öpp­nat. Trots att ter­mo­me­tern ba­ra hun­nit sträc­ka sig strax över nol­lan nju­ter stock­hol­mar­na re­dan i so­len. Vi stan­na­de till på fy­ra po­pu­lä­ra och solvar­ma hak i Sö­derort. SOL. Nu har se

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 -

Många re­stau­rang­er och kafé­er öpp­na­de si­na ute­ser­ve­ring­ar den 1 april och re­dan nu bör­jar Sö­derorts ga­tor och torg fyl­las med sol­sug­na stock­hol­ma­re. Sit­ter man i lä kan det – trots någ­ra yn­ka plus­gra­der – va­ra rik­tigt skönt.

Re­stau­rang­en Skans­kvarn som lig­ger i en gam­mal kvarn en­dast någ­ra mi­nu­ter från Gull­mars­plan har bord och sto­lar ute året om. Re­dan nu har bå­de stam­mi­sar och nya be­sö­ka­re hit­tat dit.

–Ida gär­det mest stam­mi­sar här, men när vi öpp­nar ter­ras­sen i bör­jan av april blir det nog fullt med folk. Den som sit­ter på ter­ras­sen har ju ut­sikt över he­la Årsta­vi­ken och det är po­pu­lärt, sä­ger äga­ren Ha­kan Ak­gu­re.

”Ett per­fekt hörn”

Någ­ra som gör pre­miär på Skans­kvarns ute­ser­ve­ring är Pa­tric Thor­man och Eme­lie Hem­ming.

– Jag har va­rit här någ­ra gång­er för­ut men det är pre­miär för i år. Eme­lie har pre­cis flyt­tat hit så jag vil­le vi­sa hen­ne det här stäl­let, sä­ger Pa­tric.

Men det är fort­fa­ran­de gans­ka kallt, har ni det verk­li­gen skönt?

– Ja, det är mi­nus­gra­der men vi har verk­li­gen hit­tat ett per­fekt hörn här.

Någ­ra kilo­me­ter bort lig­ger po­pu­lä­ra Två små svin i Års­ta, där är det dans­ka smör­re­bröd och tjec­kiskt öl som gäl­ler. Vad som ock­så går att fin­na är en ute­ser­ve­ring över bergskul­len pre­cis in­till och i år ska den bli bätt­re än nå­gon­sin.

– I år kom­mer vi ha bou­le­ba­na och en VM-sek­tion. Det som ock­så är nytt för i år att vi ska öpp­na en ute­bar ock­så. Snart kom­mer en träd­gårds­mäs­ta­re och gör li­te fint här och i bör­jan av april ska det mesta va­ra klart, sä­ger Jim­my Nygren.

Kafé­et Fru Ma­ri­as Bak på Svart­lösa­vä­gen i Älv­sjö har bän­kar ute på ter­ras­sen året om och en­ligt Ma­ria själv ut­nytt­jas de fli­tigt un­der al­la års­ti­der.

– När det är sä­song har vi myc­ket mer möb­ler ute. Så till hel­gen ska vi upp med rot­ting­möb­ler­na här ut­an­för. Vi lig­ger ju väl­digt bra till här, so­len lig­ger på och det är of­ta lä. Många gil­lar att sit­ta i ham­moc­ken, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Men vi dri­ver ju Lång­bro bak­fic­ka ock­så, där är det näs­tan än­nu my­si­ga­re om jag får sä­ga det själv. Där sit­tar man i en oas. Det är jät­te­här­ligt.

Re­bec­ka Hög­fält, 23 och kom­pi­sen Ju­lia Yng­vesson, 25, är stam­mi­sar på Fru Ma­ri­as Bak men det är in­te för­rän nu de vå­gat sig ut på ute­ser­ve­ring­en.

– Jag tyc­ker att det är så bra här, det är en trev­lig mil­jö. Skönt med frisk luft och det här stäl­let lig­ger bra till. Jag är här all­de­les för of­ta, sä­ger Re­bec­ka och skrat­tar.

”Rik­tigt vårtecken”

På Gar­den Café i Fars­ta cent­rum har någ­ra få­tal bord ställts ut på tor­get. Britt-Ma­rie An­ders­son och vä­nin­nan Gun-Ma­rie Ålund tyc­ker att det är ett rik­tigt vårtecken.

– Hu­vud­sa­ken är att vi får sit­ta i so­len, se­dan spe­lar det ing­en stör­re roll var man sit­ter, sä­ger Britt-Ma­rie.

Hu­vud­sa­ken är att vi får sit­ta i so­len, se­dan spe­lar det ing­en stör­re roll var man sit­ter

SOLIGT. Re­bec­ka Hög­fält, 23, so­nen Alex och kom­pi­sen Ju­lia Yng­vesson, 25, är stam­mi­sar på Fru Ma­ri­as bak och nju­ter da­gen till ära i fi­kets ham­mock.

GLASSIGT. Pa­tric Thor­man och Eme­lie Hem­ming tar årets förs­ta öl ut­om­hus på re­stau­rang Skans­kvarn vid Gull­mars­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.