Ge mig dyrt, då­ligt vin i plast­glas, tack!

Tidningen Årsta / Enskede - - Hej Söderort - EL­LA SÖDERBERG Re­por­terprak­ti­kant

Då var det änt­li­gen dags, som vi har vän­tat. April är kom­men, och med det även sta­dens ute­ser­ve­ring­ar. Kanske det säk­ras­te vår­teck­net vi har här i Stock­holm. Det spe­lar ing­en roll om det reg­nar, blå­ser el­ler är noll­gra­digt. Nu är vå­ren här och då sit­ter man ute, det är sen gam­malt. För per­so­ner bo­en­de på var­ma­re bredd­gra­der ser det nog kons­tigt ut när vi päl­sar på oss med fil­tar un­der vär­me­lam­por och en­vi­sas med att det min­sann ÄR varmt ute. Men ef­ter att ha levt i ett halv­år av oänd­ligt mör­ker, slask och stän­di­ga för­se­ning­ar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken är det de­fi­ni­tio­nen av fri­het att få sät­ta sig i en halv­sun­kig få­tölj mitt på Med­bor­gar­plat­sen och blic­ka ut över korv­mo­jen och må­sar­na. Att få be­ta­la för ett dyrt, då­ligt glas vin i ett plast­glas och vi­ra in sig i en filt med bränn­mär­ken från ci­ga­ret­ter, det är att in­su­pa vå­ren.

Och blir in­te al­la li­te trev­li­ga­re nu när so­len ärar oss med sin när­va­ro? Härom­kväl­len pling­a­de min granne på för att frå­ga om jag viss­te var den ny­in­flyt­ta­de tan­ten med gip­sad arm bod­de. Han vil­le näm­li­gen hjäl­pa hen­ne med var­dags­syss­lor­na som att gå och hand­la. Nu kän­ner jag in­te min granne så bra, kanske skul­le han er­bju­da tan­ten sin fris­ka arm även i no­vem­ber må­nad, men jag vill än­då tro att det har nå­got med april­so­len att gö­ra.

Så gör som jag och ro­ta fram era sol­glas­ö­gon som le­gat be­grav­da i en by­rå­lå­da nån­stans och på med jeansjac­kan, för här ska la­pas sol! Fast kanske bäst att ta med en hals­duk än­då, trots att det ÄR vår bor vi ju fak­tiskt i Sve­ri­ge.

el­la.so­der­berg @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.