Re­no­ve­ring­en av Hög­da­lens sim­hall är oac­cep­ta­belt dyr

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Bo Sun­din (M), id­rotts­nämn­den

”Själv­klart mås­te åt­gär­der vid­tas för Hög­da­lens sim- och id­rotts­hall, men att lå­ta kost­na­der­na ske­na av skat­te­be­ta­lar­nas me­del är in­te ac­cep­ta­belt”, skri­ver Bo Sun­din (M).

Hög­da­lens sim- och id­rotts­hall är i be­hov av re­no­ve­ring och vi är i grun­den po­si­ti­va till att få till stånd en ge­nom­gå­en­de upp­rust­ning. Vi no­te­rar dock att kost­na­der­na har ske­nat iväg se­dan in­rikt­nings- och ge­nom­fö­ran­de­be­slut an­togs. Ur­sprung­lig bud­get i ti­di­ga­re ge­nom­fö­ran­de­be­slut låg på 42,5 mil­jo­ner kro­nor för en­kom byte av re­nings­an­lägg­ning och re­lax­av­del­ning. Ut­ö­ver in­dex­re­gle­ring har åt­gär­der till­kom­mit som be­skrivs i ären­det. Nu­va­ran­de be­döm­ning är en in­ve­ste­rings­ut­gift om 160 mil­jo­ner kro­nor. Pro­jek­tet har bli­vit 4 gång­er dy­ra­re och med en för­se­ning på tre år på grund av miss­lyc­kad upp­hand­ling.

Själv­klart be­hö­ver id­rot­ten bra och mo­der­na sim- och id­rotts­hal­lar men ris­ken är att, gi­vet kost­nads­ut­veck­ling­en i fle­ra pro­jekt un­der man­dat­pe­ri­o­den, nöd­vän­di­ga in­ve­ste­ring­ar ute­blir. Det är av stor vikt att de un­der­lag som vi po­li­ti­ker har att fat­ta be­slut på är pre­ci­se­rat till hund­ra pro­cent, så att be­ty­dan­de kost­nads­ök­ning­ar kan för­ut­ses från bör­jan samt att ske­nan­de kost­na­der­na och för­skjut­ning i tids­pla­ner klar­görs tyd­ligt och trans­pa­rent.

Till skill­nad från den so­ci­al­de­mo­kra­tiskt led­da ma­jo­ri­te­ten kan vi in­te ba­ra stå vid si­dan av och se på när pro­jekt ef­ter pro­jekt för­dy­ras med hund­ra­tals mil­jo­ner. Vi krä­ver där­för att ett mi­ni­mi­al­ter­na­tiv för upp­rust­ning­en tas fram och re­do­vi­sas nämn­den i ett kom­plet­te­rat re­vi­de­rat ge­nom­fö­ran­de­be­slut. Själv­klart mås­te åt­gär­der vid­tas för Hög­da­lens si­moch id­rotts­hall, men att lå­ta kost­na­der­na ske­na av skat­te­be­ta­lar­nas me­del är in­te ac­cep­ta­belt.

FOTO: MAJA BRAND

RUSTAS UPP. Hög­da­lens sim- och id­rotts­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.