Sätt stopp för sup­por­ter­ter­rorn!

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - 75 årig sö­der­bo

I sön­dags skul­le jag åka till Hen­riks­dals­ber­get från Med­bor­gar­plat­sen, Det gick ing­en buss mel­lan 10.00 och 15.38 på grund av fot­bollspre­miä­ren. Vid halv ett-ti­den när sup­port­rar­na sam­la­des på Göt­ga­tan gick jag bakom en hop som al­la ha­de åt­minsto­ne tre öl­bur­kar var tyd­ligt syn­li­ga i trans­pa­ren­ta plast­på­sar. Ham­mar­bysup­port­rar träng­des i de pu­bar som var öpp­na. Knall­skott och ben­ga­ler ex­plo­de­ra­de se­dan och gav in­tryck av en krigs­scen. På ef­ter­mid- da­gen var tun­nel­ba­nan av­stängd på grund av van­da­lism vid Med­bor­gar­plat­sen.

Det är in­te förs­ta året det­ta hän­der och det blir ba­ra vär­re och vär­re.

Om det är så vik­tigt med en marsch på pre­miä­ren så får den ut­gå från Gub­bäng­en el­ler Kärr­torp. Dess­utom bör ar­ran­gö­ren be­ta­la för sam­häl­lets ex­tra­kost­na­der för po­lis (åt­minsto­ne 11 po­lis­bi­lar var när­va­ran­de) och ex­tra sop­ning av kör­ba­nan.

BAJENTÅGET 2014. Ham­mar­by IF Fot­boll Fan­sen tå­gar längs Göt­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.