Pla­ner­na för Öst­ber­gas allak­ti­vi­tets­hus tar form

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

I sep­tem­ber ska Öst­ber­gas nya Allak­ti­vi­tets­hus öpp­na. Men det finns en oro att det in­te blir den öpp­na mötesplats som Öst­ber­ga­bor hop­pats på.

Nu är det klart vil­ka verk­sam­he­ter som kom­mer att fin­nas i Öst­ber­gas nya Allak­ti­vi­tets­hus: Bib­li­o­tek, fri­tids­gård, öp­pen för­sko­la, dag­lig verk­sam­het för äld­re, fäl­tas­si­sten­ter och Frys­hu­set. Ut­ö­ver det finns fle­ra rum som blir bok­nings­ba­ra, ljudstu­dio och ak­ti­vi­tets­rum och film­rum med li­ten scen.

He­la ned­re plan i cent­rum­hu­set ska dis­po­ne­ras. Pla­nen är att hu­set ska öpp­na re­dan i sep­tem­ber.

Mind­re klart är var och hur Öst­ber­ga­bor­nas öns­ke­mål ska få plats. Ny­li­gen star­ta­de ett gäng Öst­ber­ga­bor för­e­ning­en Öst­ber­ga Fol­kets Hus och syf­tet är att fin­nas med i det nya hu­set.

– Vi vill va­ra ett stöd och en mot­part till stads­de­len så att de in­te kör över oss. Ba­ra bib­li­o­te­ket och fri­tids­går­den tar myc­ket plats, ris­ken är att det blir för upp­styrt med kom­mu­nens verk­sam­he­ter. Vi vill att det ska fin­nas möj­lig­het att mö­tas mer fritt ock­så, sä­ger The­re­se Kai­nu, som sit­ter i sty­rel­sen för Öst­ber­ga Fol­kets Hus.

”Kul för al­la åld­rar”

En hus­värd som all­tid finns där och som kan hjäl­pa till med sa­ker, ett kafé med lå­ga pri­ser och väl­kom­nan­de at­mo­sfär är någ­ra sa­ker som de tyc­ker är vik­tigt, tilläg­ger hon.

En an­nan tan­ke från för­e­ning­en är att hu­set ska bi­dra till att bo­en­de i Gam­la Öst­ber­ga och på Öst­ber­ga­höj­den möts, att om­rå­de­na ”smäl­ter ihop” mer.

– Vi hop­pas att det blir myc­ket för ung­do­mar, så att det in­te blir trå­kigt, ut­an ett stäl­le där al­la åld­rar kan ha kul. På fri­tids­går­den får man ju ba­ra va­ra upp till 18 år och nu mins­kas ock­så ytan för fri­tids­går­den ned, sä­ger en grupp unga tje­jer som tid­ning­en träf­far.

Ef­fek­ti­va ut­rym­men

För dem är dans och mu­sik vik­tigt i hu­set.

Lös­ning­en, en­ligt stads­de­len, är att för­sö­ka an­vän­da al­la rum så ef­fek­tivt som möj­ligt, al­la ti­der på dyg­net.

– Myc­ket av det som Öst­ber­ga­bor­na vill ha kom­mer att få plats, men hur är in­te klart än. Det mås­te växa fram. Vi kom­mer in­te kun­na ha öpp­na dör­rar he­la ti­den för folk att kom­ma och gå spon­tant, men kanske vis­sa ti­der, sä­ger Kersti Ta­ges­son, chef för ut­veck­ling, lo­ka­ler och stads­mil­jö i Enske­de-Års­ta-Van­tör.

And­ra sa­ker som än­nu in­te är lös­ta är hur ett kafé kan dri­vas och hur mo­del­len med hus­värd kan se ut. Att fri­tids­går­den blir av med hal­va sin yta jäm­fört med idag kom­mer in­te att va­ra nå­got pro­blem, tror Kersti Ta­ges­son.

Myc­ket av det som Öst­ber­ga­bor­na vill ha kom­mer att få plats.

FOTO: ERIK SIMANDER

HARIDÉER. ”Ett hant­verkskafé vo­re trev­ligt, där man kan träf­fas med si­na eg­na gre­jer och hand­ar­be­ta, kanske fi­ka. Och bugg­kur­ser för äld­re vo­re kul”, sä­ger Öst­ber­ga­bon Ul­ri­ka G:son Berg om nya Allak­ti­vi­tets­hu­set.

VILL IN. The­re­se Kai­nu sit­ter med i sty­rel­sen för ny­star­ta­de för­e­ning­en Öst­ber­ga Fol­kets Hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.