Vill ni ha ett na­tio­nellt mo­bil­för­bud i sko­lan – så tyc­ker par­ti­er­na

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede -

MO­DE­RA­TER­NA Nej. Själv­klart ska sko­lor kun­na för­bju­da mo­bi­ler. Men det är en frå­ga för rek­to­rer och lä­ra­re att av­gö­ra när och hur mo­bi­ler­na ska för­bju­das. Ett na­tio­nellt för­bud är fel väg att gå. Be­slut om mo­bil­för­bud ska fat­tas lo­kalt och av rätt per­so­ner, näm­li­gen lä­ra­re och rek­to­rer. Vi vill även in­fö­ra skrift­li­ga om­dö­men i ord­ning och re­da.

LI­BE­RA­LER­NA

Ja. Al­la ele­ver har rätt till ut­bild­ning och då be­hövs stu­di­e­ro i klass­rum­men. Må­let är att al­la ele­ver ska kun­na ar­be­ta i lugn och ro. Sko­lan ska ha den all­ra bäs­ta ar­bets­mil­jön och så är det in­te idag. Vad gäl­ler ras­ter bör man kun­na in­fö­ra mo­bil­fri­het om det be­hövs för att till ex­em­pel mot­ver­ka tra­kas­se­ri­er som sker på so­ci­a­la me­di­er.

CENTERPARTIET

Nej. Vi vill in­te se ett na­tio­nellt för­bud. Vi tror att lä­ra­re, rek­to­rer och skol­le­da­re lo­kalt kan be­dö­ma vil­ka åt­gär­der som be­hövs för att få lugn och ro i klass­rum­men.

KRISTDEMOKRATERNA

Nej. Ele­ver ska in­te ha mo­bi­ler i klass­rum­men, det tar bort kon­cent­ra­tio­nen från un­der­vis­ning­en och stän­dig upp­kopp­ling bi­drar till barns och ung­do­mars psy­kis­ka ohäl­sa. Det­ta är dock ing­et för po­li­ti­ker att lag­stif­ta om. Rek­to­rer och lä­ra­re har re­dan full möj­lig­het att ut­ar­be­ta reg­ler för hur och när mo­bi­ler får an­vän­das.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA Ja. Un­der lek­tion ska mo­bi­ler in­te an­vän­das om lä­ra­ren in­te be­dö­mer att de be­hövs. Idag är lä­get om­vänt; mo­bi­ler är tillåt­na om in­te lä­ra­re sä­ger mot­sat­sen. Det­ta vill vi änd­ra på. Men ock­så för att lä­ra­re ska få stör­re man­dat att be­dri­va un­der­vis­ning och ele­ver ska kun­na ta till sig kun­skap i lugn mil­jö.

MILJÖPARTIET

Nej. Det är upp till var­je sko­la att av­gö­ra om de vill in­fö­ra det. Vi vill sat­sa på elev­häl­san i form av fler skö­ters­kor, ku­ra­to­rer, psy­ko­lo­ger och spe­ci­allä­ra­re. Det är vik­tigt att sko­lan har re­sur­ser att ar­be­ta ak­tivt med psy­kisk ohäl­sa. Ele­ver som mår då­ligt el­ler far il­la ska få hjälp i tid. Mobb­ning ska be­käm­pas.

VÄNSTERPARTIET

Nej. Det är in­te en frå­ga för na­tio­nell lag­stift­ning. Vi har för­tro­en­de för att rek­to­rer­na i sam­råd med per­so­nal, ele­ver och för­äld­rar. Vi vill se sats­ning­ar på fler lä­ra­re och bätt­re elev­häl­sa, mer re­sur­ser till sex- och sam­lev­nads­un­der­vis­ning, och ar­be­te mot dis­kri­mi­ne­ring.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Nej. Men om det be­hövs tyd­li­ga­re reg­ler för att stär­ka lä­rar­nas roll så kan det va­ra bra med lo­ka­la reg­ler. Trygg­het i sko­lan sta­vas plikt­sko­la. I Sve­ri­ge finns runt som är far­li­ga. Många är skyl­di­ga till grova brott men är in­te straff­myn­di­ga. En så­dan elev kan sät­ta skräck. Des­sa ele­ver sätts i plikt­sko­la med duk­ti­ga lä­ra­re för att fre­da ar­bets­mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.