Mo­ped­tju­var greps ef­ter po­lis­jakt med he­li­kop­ter

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

RÅGSVED

Tis­dag den 10 april

Stöld. Vid 19-ti­den får po­li­sen larm om en på­gåen­de mo­ped­stöld i Hud­dinge. När tju­var­na upp­täcks flyr de från plat­sen på en an­nan mo­ped, även den stu­len. po­lis­jakt med bland an­nat he­li­kop­ter slu­tar på Rågs­veds­vä­gen där de två gär­nings­män­nen kan gri­pas.

HAG­SÄT­RA

Lör­dag den 7 april

Sten­kast­ning. Vid 22-ti­den ut­sätts po­lis för sten­kast­ning i sam­band med ett gri­pan­de på Ols­ham­mars­ga­tan i Hag­sät­ra.

HÖG­DA­LEN

Fre­dag-lör­dag, 6-7 april

Rån­för­sök. En man lyc­kas skräm­ma iväg två rå­na­re i Hög­da­len un­der nat­ten till lör­da­gen. Han står vid thai­ki­os­ken på Nåt­tarö­vä­gen när han får ett slag i nac­ken så att han fal­ler till mar­ken. När han vän­der sig om ser han två per­so­ner stå in­till. De krä­ver att han ska läm­na ifrån sig sin väs­ka, men han för­sva­rar sig, vil­ket slu­tar med att de två rå­nar­na spring­er från plat­sen.

ÅRS­TA

Fre­dag-lör­dag, 6-7 april

Rån. Vid 23-ti­den in­träf­far ett rån på Hjäl­mars­vä­gen i Års­ta. En grupp på fy­ra kil­lar kli­ver av tvär­ba­nan vid Val­la torg och går upp mot Års­ta. De för­följs av ett an­nat gäng som, när de kom­mit upp till Års­ta, tving­ar av två av kil­lar­na de­ras jac­ka och mös­sa. Ef­ter det sprang­er gär­nings­män­nen till­ba­ka ner mot Val­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.