Syst­rar ord­nar in­sam­lings­ga­la för Unga sjä­lar

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Eva Ton­ström

Du och di­na syst­rar grun­da­de för­e­ning­en 2016, hur har det gått hit­tills?

– 2017 har va­rit ett fan­tas­tiskt år! Vi kun­de hjäl­pa ett 15-tal fa­mil­jer, de fles­ta från Sö­derort, och vi har fort­fa­ran­de kon­takt med dem. Vi har fått många nya spon­so­rer, bland an­nat Gå­löstif­tel­sen, som bi­drar med 25 000 kro­nor i år för att upp­fyl­la barns dröm­mar. Någ­ra sto­ra hän­del­ser? – Det tyc­ker jag är vå­ra eg­na event som vi har ord­nat un­der året, med bland an­nat fot­boll, bas­ket och dans till­sam­mans med vå­ra spon­so­rer. Det har va­rit väl­digt lyc­kat och kul! Vi har frå­gat ung­do­mar­na vad de vill gö­ra, så de har va­rit med och be­stämt. Fram­ti­den? – Vi kom­mer att fort­sät­ta job­ba för att upp­fyl­la dröm­mar och det vi öns­kar oss är mer hjälp från sta­den, helst en egen lo­kal där vi kan ha ak­ti­vi­te­ter och ord­na läx­hjälp och mö­ten. Nu sak­nar vi en egen sam­lings­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.