Även ”gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik” kom­mer att kos­ta peng­ar

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Inge An­ders­son

Gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik som sig­na­tu­ren ”Ber­til” ef­ter­frå­ga­de kan ju ver­ka loc­kan­de för al­la re­se­nä­rer av SL. Ute­bliv­na kost­na­der för bland an­nat bil­jett­sy­stem och kon­trol­ler skul­le då kun­na läg­gas på tåg­vär­dar och sä­ker­hets­vak­ter i syf­te att ska­pa en tryg­ga­re kol­lek­tiv­tra­fik. Det finns dock en fall­grop i det­ta re­so­ne­mang, hur skall SL kom­pen­se­ra sig för de ute­bliv­na bil­jettin­täk­ter­na på i stor­leks­ord­ning 7,5 mil­jar­der?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.