R GSVEDSMAMMOR G R IHOP F R ATT MINS­KA SEG­RE­GA­TIO­NEN

RÅGSVEDSMAMMOR. Ger hjälp och stöd till ny­an­län­da kvinnor

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son

Rågs­veds stads­dels­mam­mor ska främst hjäl­pa ny­an­län­da kvinnor att stär­ka sin eta­ble­ring i sam­häl­let. Vi be­sök­te en av träf­far­na.

För sex år se­dan star­ta­des pro­jek­tet ”kvar­ters­mam­mor” i Ber­lin. I dag finns pro­jek­tet i på fle­ra stäl­len runt om i Sve­ri­ge. Rågs­ved är nu en av sju stads­de­lar i Stock­holm som job­bar med kon­cep­tet, här un­der nam­net stads­dels­mam­mor.

– Syf­tet med pro­jek­tet är att hö­ja sam­hälls­kun­ska­pen bland ny­an­län­da kvinnor som ham­nat ut­an­för sam­häl­let och för­stär­ka de­ras roll i sam­häl­let. Vi lär ut svens­ka grund­vär­de­ring­ar och job­bar för att mins­ka själ­va av­stån­det mel­lan myn­dig­he­ter och det ci­vi­la sam­häl­let, sä­ger Ca­ro­li­na Ghar­za­ni, in­klu­de­rings­lots.

Stads­dels­mam­mor­na i Rågs­ved rör sig i stads­de­lens al­la om­rå­den och job­bar upp­sö­kan­de mot kvinnor som be­hö­ver in­for­ma­tion och kun­skap för att stär­ka sin eta­ble­ring i sam­häl­let.

– Vi bör­jar bli fler och fler. Ibland fi­kar vi och pra­tar om var­dag­li­ga sa­ker, ibland har vi oli­ka sam­tals­te­man som skuld och vär­dig­het och mäns våld mot kvinnor och barn. Vis­sa gång­er bju­der vi hit barn­mors­kor och lä­ka­re el­ler per­so­ner in­om stads­de­len som kan sva­ra på kvin­nor­nas frå­gor. Ibland hän­der det att vi får föl­ja med på oli­ka be­sök hos myn­dig­he­ter ef­tersom många har pro­blem med språ­ket, sä­ger At­h­ra, som in­te vill med­ver­ka med ef­ter­namn, och fort­sät­ter:

– Det finns kvinnor som har bott i Sve­ri­ge i fle­ra år men än­då in­te vet om att de har rätt att ar­be­ta el­ler stu­de­ra och det finns många i vår stads­del med små­barn som in­te vet om att det finns en öp­pen för­sko­la dit de kan gå. Allt så­dant hjäl­per vi till med.

Ing­et lätt ar­be­te

Sats­ning­en görs där det behövs ex­tra in­sat­ser för att öka kvin­nors sys­sel­sätt­ning och få fler barn att gå i för­sko­lan. At­h­ra me­nar att det in­te är ett lätt ar­be­te.

– Även om det är en hel del kvinnor som kom­mer till oss är det svårt att upp­rätt-

Jag tyc­ker att mitt jobb är jät­te­ro­ligt. Det är skönt att ve­ta att man gör någon­ting för att hjäl­pa and­ra.

hål­la kon­tak­ten. De har svårt att ta sig ti­den och skyl­ler of­ta på någon­ting. Men vi gör vårt bäs­ta och hör ju att be­ho­vet finns, sä­ger Ma­rin Ka­non, som ock­så ar­be­tar som stads­dels­mam­ma

Vill eta­ble­ras or­dent­ligt

Nu hop­pas de att pro­jek­tet fort­sät­ter så att de får möj­lig­het att eta­ble­ra sig or­dent­ligt i stads­de­len.

– I nu­lä­get har vi få re­sur­ser och låg bud­get men vi hop­pas kun­na bli stör­re och då ock­så kun­na till­freds­stäl­la kvin­nor­nas be­hov än­nu mer, sä­ger Ca­ro­li­na Ghar­za­ni.

An­ställ­ning­en som stads­dels­mam­ma sker in­om ra­men för de så kal­la­de Stock­holms­job­ben som sub­ven­tio­ne­ras av ar­bets­för­med­ling­en. För­hopp­ning­en är att de ska kun­na le­da vi­da­re till and­ra an­ställ­ning­ar ef­teråt.

– Jag tyc­ker att mitt jobb är jät­te­ro­ligt. Det är skönt att ve­ta att man gör någon­ting för att hjäl­pa and­ra, sä­ger At­h­ra.

FOTO: ERIK SIMANDER

UPPLYSER. ”Det finns kvinnor som har bott i Sve­ri­ge i fle­ra år men än­då in­te vet om att de har rätt att ar­be­ta el­ler stu­de­ra och det finns många med små­barn som in­te vet om att det finns en öp­pen för­sko­la dit de kan gå”, sä­ger stads­dels­mam­man At­h­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.