Så ska Rågs­veds BP locka tje­jer­na

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

En stor tram­po­lin och en egen dans­ba­na ska byg­gas vid Rågs­veds boll­plan. Tan­ken är att allt ska va­ra klart i höst.

Sta­den in­ve­ste­rar fem mil­jo­ner kro­nor i en ny dans­ba­na, en t r am­po­lin och f l era ham­moc­kar som ska pla­ce­ras in­till Rågs­veds boll­plan. Allti­hop är en fort­sätt­ning på upp­rust­ning­en av id­rotts­plat­sen där man ti­di­ga­re an­la­de en ny konst­gräs­plan, en mo­to­rik­ba­na, klät­ter­hin­der, bou­le­ba­na och fri­id­rott­s­y­ta.

Idéer­na har ta­gits fram ihop med Rågs­veds IF och del­ta­gar­na i de­ras projekt ”Tje­jer­na i Rågs­ved” som har fått öns­ka vad de vill ha vid boll­pla­nen. Må­let med Rågs­veds IF:s projekt är att ak­ti­ve­ra unga och fy­siskt in­ak­ti­va tje­jer i ål­dern 1320 år.

Dans­ba­nan ska va­ra rund, cir­ka 10x10 me­ter och in­ne­hål­la ljud­tek­nik där man kan spe­la upp mu­sik från sin te­le­fon via blu­e­tooth. Plat­sen ska ock­så få två-tre nya ham­moc­kar och fler sitt­bän- kar. Tram­po­li­nen ska va­ra stör­re än den studs­mat­ta som finns på plat­sen idag och ned­sänkt i mar­ken.

Even­tu­ellt byggs ett enkla­re skärm­tak över dans­ba­nan. Mål­grup­pen är al­la dansin­tres­se­ra­de, dans­för­e­ning­ar och sko­lor och fram­förallt unga tje­jer, en­ligt sta­den.

Bygg­star­ten är pla­ne­rad till slu­tet av au­gusti med in­vig­ning i slu­tet av no­vem­ber.

FOTO: STOCK­HOLMS STAD I L U S T R A T I O N : K R A G H & B E R G L U N D

AKTIVITETSPLATS. På den här plat­sen vid Rågs­veds BP ska dans­ba­nan och tram­po­li­nen byg­gas. Ovan en pre­li­mi­när skiss över det nya ak­ti­vi­tets­om­rå­det i Rågs­ved.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.