Så ska sko­lor­na kla­ra av 8 000 nya ele­ver

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Andre­as Jen­nische

He­la 52 helt nya kom­mu­na­la grund­sko­lor kom­mer att be­hö­vas i Stock­holms stad un­der de kom­man­de åren. Sju av dem ska byg­gas här.

Fram till 2040 krävs 34 000 nya grund­sko­le­plat­ser för att al­la ele­ver i det väx­an­de Stock­holm ska få plats.

En ny rap­port från sta­den vi­sar hur den lång­sik­ti­ga pla­ne­ring­en för det­ta ser ut: 48 helt nya sko­lor runt om i stan fram till 2040, samt tilloch ut­bygg­nad av än­nu fler re­dan be­fint­li­ga.

Ba­ra i Enske­de-ÅrstaVan­tör pla­ne­ras sju styc­ken, där ock­så en rad sko­lor ock­så ska byg­gas ut. Må­let med den lång­sik­ti­ga pla­ne­ring­en är att sko­lor in­te ska ”glöm­mas bort” när det byg­gas nya bo­stä­der. Och ge­nom att pe­ka ut spe­ci­fi­ka plat­ser re­dan nu hop­pas sta­den slip­pa för­dy­ring­ar när sko­lor­na väl ska byg­gas.

– Ti­di­ga­re har sko­lor­na kom­mit in för sent i pro­ces­sen. Vat­ten­sjuk mark, bul­ler, el­ler gam­la bygg­na­der som va­rit tvung­na att ri­vas har gjort att fle­ra byg­gen kostat många mil­jo­ner ex­tra, sä­ger skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S).

900 ele­ver per sko­la

Al­la nya sko­lor pla­ne­ras för att rym­ma i snitt 900 ele­ver.

Fi­nan­sie­ring­en blir en­ligt Ol­le Bu­rell (S) en stor ut­ma­ning fram­ö­ver.

– Ett vik­tigt nyc­kel­tal är hur stor an­del av skol­peng­en som går till lo­ka­ler och där ser vi att det nog kom­mer att tic­ka upp nå­gon pro­cent, sä­ger han.

Pla­ne­ring­en ut­går ifrån idén att al­la stock­hol­ma­re ska kun­na väl­ja en kom­mu­nal grund­sko­la i den eg­na stads­de­len. Nya el­ler ut­bygg­da frisko­lor in­går in­te.

I prin­cip al­la nya byg­gen möts av pro­tes­ter i Stock­holm. Vad gör ni för att fö­re­gå det när det gäl­ler de här sko­lor­na?

– Man kan all­tid för­sö­ka fö­re­byg­ga onö­digt över­kla­gan­de ge­nom att be­rät­ta om hur stort be­ho­vet är av de här nya sko­lor­na. När vi byg­ger nytt gör vi det på ett så­dant sätt att det ska va­ra ex­tra lätt för för­e­ning­ar i när­om­rå­det att kun­na hy­ra sam­lings­lo­ka­ler där på kväl­lar och hel­ger.

Tar mar­gi­nal

Pla­ne­rings­un­der­la­get in­ne­hål­ler li­te mer än 56 000 elev­plat­ser fram till 2040, drygt 20 000 fler än be­ho­vet som pe­kas ut i progno­sen.

– Det är ett smart sätt att pla­ne­ra med mar­gi­nal, för att se li­te läng­re fram vil­ka vi ska gå vi­da­re med i de­talj­pla­ne­ring, sä­ger Ol­le Bu­rell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.