Sköld­kör­tel­par­ti och Fria Stock­hol­ma­re rör om i val­gry­tan

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Pa­trik Wirén

Fle­ra lo­ka­la par­ti­er stäl­ler upp i va­let till kom­mun­full­mäk­ti­ge 2018. Bland des­sa åter­finns Fria Stock­hol­ma­re, som själ­va be­skri­ver sig som det mest stads­vän­li­ga al­ter­na­ti­vet.

”Det är det bäs­ta va­let jag gjort hit­tills”, kon­sta­te­ra­de Fria Stock­hol­ma­res par­ti­ord­fö­ran­de The­o­dor Smart Ran­dquist då vi in­ter­vju­a­de ho­nom 2014. Då ha­de par­ti­et fått blyg­sam­ma 31 rös­ter i kom­mun­va­let.

In­för hös­tens val är am­bi­tions­ni­vån be­tyd­ligt hög­re.

– Vi sat­sar hel­hjär­tat på att ta oss in i kom­mun­full­mäk­ti­ge och kom­mer gö­ra vårt yt­ters­ta för att det ska ske, sä­ger Va­sastads­bon The­o­dor Smart Ran­dquist.

Att han sä­ger ”vi” i stäl­let för ”jag” vi­sar på en vä­sent­lig skill­nad mot för­ra va­let. Då var han en­sam re­pre­sen­tant för par­ti­et och fick ta hjälp från mor­för­äld­rar­na för att få in till­räck­ligt många namn för att kun­na re­gi­stre­ra par­ti­et.

I dag är fler som en­ga­ge­rat sig och vid sin si­da har han bland an­nat vice par­ti­ord­fö­ran­de Per Vret­hem, ett be­kant namn i stads­ut­veck­lings­grup­per.

– Vi är va­lets mest stads­vän­li­ga par­ti och vill få in en helt an­nan at­ti­tyd när det gäl­ler stads­ut­veck­ling. Vi är tröt­ta på den bak­åt­strä­van­de ne­ga­ti­vis­men och stäl­ler oss ge­ne­rellt po­si­ti­va till ut­veck­ling.

I stäl­let för att pla­ce­ra sig på en po­li­tisk hö­ger/väns­ter-skala ser par­ti­et sig förs­ta hand som fri­het­li­ga och är till ex­em­pel ut­ta­lat ne­ga­ti­va till ”po­pu­lis­tisk mas­sö­ver­vak­ning.”

– Fria Stock­hol­ma­re är ett brett par­ti som vill fö­re­trä­da stock­hol­mar­na på bäs­ta sätt. Det här är värl­dens bäs­ta stad, men den kan bli än­nu bätt­re, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.