BO & FYND

Tidningen Årsta / Enskede - - Bo & Fynd -

Lä­gen­hets­by­ten

Gär­det - Djur­går­den

F: Hörnlgh hr 4 rok 103 kvm 11500/mån. Stor balk, fung ö spis, lugnt, grönt. Ö: Stu­ga, hus el­ler del där­av på Djur­går­den (ej Nor­ra Djur­gårds­sta­den el­ler Djur­gårds­sta­den). Sig­neNil­son@ya­hoo.se

Se­kel­skif­tes Mo­se­bac­ke

Sö­kes: 3-5a hy­res, Se­kel­skif­tes/ högt i tak, in­nan­för tul­lar­na, pris mel­lan 8-15k be­ro­en­de på kvm. Fin­nes: 2a på 50 kvm, byggt 1890 Värd - Stads­hol­men, tip­top-skick, hy­ra 5k. OBS: 1 vån upp ut­an hiss, kul­ler­sten på ga­tan ut­an­för, tvätt­ma­skin får ic­ke plats :) Tel 0707599394 MvH Ru­ben

2:a HR vid Tes­sin­par­ken by­tes mot 1:a bli­van­de BR in­ners­tan

Stor 2:a på Gär­det vid Tes­sin­par­ken 85 kvm bal­kong, öp­pen spis, hiss förs­ta vå­ning­en. Hu­set byggt 1936 stam­bytt. Hy­ra 8.840. By­tes mot 1:a bli­van­de BR. helst Gär­det även öv­ri­ga in­ners­tan tänk­bart. Hiss ett mås­te, bal­kong ett stort plus. Kon­tak­ta: ani­ta.so­derlund@gmail.com

Rym­lig och ljus tvåa i Sol­na by­tes mot lä­gen­het i in­ners­tan

By­tes: 2,5 rok (65 kvm) + bal­kong i na­tur­skö­na Ul­riks­dal i Sol­na. Hy­ra: 5800 kr/mån. Sö­kes: Lä­gen­het i in­ners­tan (Sö­der­malm, Va­sas­tan, Kungs­hol­men, Ös­ter­malm) el­ler sö­derort (Aspud­den, Lil­je­hol­men, Mid­som­mar­kran­sen), minst 35 kvm (ej kokvrå). In­tres­se­rad? Kon­tak­ta tel. 070 35 000 53

Jät­te­fin 2:a HR med ka­non­lä­ge Sö­der­malm

Ljus o fräsch 55+lä­gen­het 7:e vån i N Ham­mar­by­ham­nen. Öp­pen plan­lösn. Fin bal­kong m vy mot ka­na­len. I hu­set trev­lig lob­by, ba­stu, gym, gäst­lä­gen­he­ter mm. Ål­derskrav >55 år. Öns­kas: HR 1,5-2:a. gär­na Sö­der­malm, Ham­mar­by­höj­den, Björk­ha­gen, Års­ta, Aspud­den. Tel 0730-947582

3a Sol­na centrum by­tes mot 1a-2a på Sö­der­malm

3a fin­nes på Ank­dammsga­tan 7, med stor bal­kong. Nä­ra centrum, grön­om­rå­de med lek­plats och sko­la. Bra kom­mu­ni­ka­tio­ner. Brf bil­dad. Bra värd och bil­lig hy­ra, 6616 Kr. Tred­je vå­ning­en med hiss. Öns­kar lgh Sö­der­malm. Allt av in­tr. /Jonas 0705 699 518 jonas.re­se­arch@gmail.com

Bo tryggt och so­ci­alt i ny­byggt ge­men­skaps­hets­hus i Hä­gersten för äld­re

2,5:a på 57kvm med stor bal­kong i Hä­gersten. Ljus & fräsch. Al­la kän­ner al­la & me­del­ål­dern är 60år. Ge­men­sam­ma ytor­na på 500m2 med bib­li­o­tek/all­rum, ba­stu, gym & träd­gård. Nä­ra till Ica, tun­nel­ba­nan & Vin­ter­vi­ken. Hy­ra 8.700kr Sö­ker lgh när­ma­re Ci­ty. Allt är av in­tres­se. Tel: 070-4686783 Mvh Max­im

Lg­h­by­ten 2 mot 1

Unik chans med två lä­gen­he­ter i sam­ma hus

Fin­nes: 2st 2:or vid Mo­se­bac­ke torg, ca 53kvm var­de­ra, ka­kel­ug­nar, bre­da fu­ru­til­jor, bad­kar, den ena med loft och den and­ra med öp­pen plan­lös­ning, högt i tak, all­män ba­stu-lugnt/ tyst. Hy­ra ca 7200:-/lä­gen­het. Öns­kas: Minst 4:a 100kvm In­ners­tan. Häls­ning­ar Pa­trick ny­bo­stad­s­tock­holm@gmail.com

Öns­kas hy­ra

Bo­en­de sö­kes!

Jag he­ter Christi­ne och är 43 år, sö­ker nu nytt bo­en­de in­för må­nads­skif­tet ju­li/aug. Gär­na en et­ta el­ler li­ten tvåa här på sö­der och un­der läng­re tid. Go­da re­fe­ren­ser fin­nes! Kon­tak­ta mig gär­na för öv­ri­ga frå­gor! Mo­bil: 0736-467900. Vän­li­gen Christi­ne Strand

Kvinn­lig KTH-stu­dent sö­ker bo­en­de

Hej! Jag är en snart 22-årig tjej vid namn Mär­ta som skall på­bör­ja stu­di­er vid KTH i höst. Där­med be­hö­ver jag bo­en­de fr.o.m. i som­mar el­ler se­na­re. Rök- och djur­fri samt lugn och tyst ut­av mig. Kan tän­ka mig allt från in­ne­bo­en­de el­ler kol­lek­tiv till egen lä­gen­het. Hör av er till mig på 072-2217943

Kö­pes

Kri­stall­kro­na-Kloc­kor

Kri­stall­kro­na även re­no­ve­rings­ob­jekt, smut­si­ga och de­fekt elekt­ri­ci­tet ing­et hin­der. Samt gam­la kloc­kor fu­la och tra­si­ga av al­la sor­ter kö­pes ring 073-5029681 el­ler 070-7764516 mejl uf­fe.rag­nar@icloud.com

Lam­por kö­pes

Från 1950/60/70-ta­let de­sig­na­de av Hans-Ag­ne Ja­kobs­son, Berg­boms, Svenskt Tenn etc. Sm­sa en bild på din lam­pa el­ler ring: 0769-340078

LP-ski­vor & Ste­reo Kö­pes

LP-ski­vor & sing­lar fr 19502018. Pop, rock, punk, jazz, finskt, reg­gae, soul. Ste­reo & högt fr 70tal, ex Ac­cup­ha­se, Lux­man, San­sui, McIn­tosh mfl. Kont bet & av­hämt­ning. To­bi­as 070-4145155

Möb­ler kö­pes

Di­ver­se

DAGMATTE/HUSSE SÖ­KES TILL DVÄRGTAXPOJKE

Vi är ett ungt par som sö­ker dagmatte/husse till vår dvärg­tax­valp på Ös­ter­malm/Gär­det. Du får gär­na va­ra pen­sio­när med flex­i­belt sche­ma. Öns­kar stöd från och med 1 ju­ni och se­na­re var­da­gar från au­gusti. Er­sätt­ning ef­ter ö k. Ring gär­na Jo­sep­hi­ne 0729809658 Mail lars.lin­den@te­lia.com-

Klock­re­pa­ra­tion

La­gar ditt golv, vägg och bords­kloc­ka. Even­tu­ell trans­port. Ring Kerstin på 0707263973

Gil­lar du skär­går­den?

Bo på bil­fri ö he­la el­ler del av som­ma­ren och hjälp mig gö­ra un­der­hålls­ar­be­ten på stu­ga och ut­hus. Ej träd­gårds­ar­be­te. Du är en mång­kun­nig yr­kes­man, tro­li­gen pen­sio­när. Re­fe­ren­ser er­fordras. Om du in­te själv är den här per­so­nen, kan du tip­sa mig om nå­gon? 070-670 27 70.

Hjälp i hem­met

Jag sät­ter upp hyl­lor m.m. på di­na väg­gar i för­råd, käl­la­re och ga­rage. Mon­te­rar möb­ler. Sät­ter upp skåp, speg­lar, lam­por, gardinstångs­fäs­ten och drar el­led­ning­ar. Bort­fors­ling av skräp. Bor­rar även i be­tong. Ring Ber­til. Tel. 070-1727134.

Re­pa­ra­tion av båt­ka­pell

Snart sjö­sätt­ning! Jag syr tra­si­ga söm­mar, by­ter blixt­lås och ka­pell­ru­tor med stark grovsöm­nads­ma­skin. Ser ock­så över öl­jet­ter och tryck­knap­par. Finns i in­ners­tan. Väl­kom­men att läm­na in! / Bir­git­ta 073 9492004

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.