Allt om lop­pis­sä­song­en

I takt med var­ma­re tem­pe­ra­tu­rer och knop­par som bris­ter blir ut­ställ­da bord med al­le­han­da pi­na­ler till bil­li­ga pri­ser en allt van­li­ga­re syn. Här är al­la lopp­mark­na­der du be­hö­ver ha koll på i maj!

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 -

5 maj: Kar­la­plan

”En här­ligt myll­ran­de, bro­kig mark­nad där vad som helst kan dy­ka upp till sa­lu”. På­går kloc­kan 11.00–15.00.

6 maj: Nor­ra Djur­gårds­sta­den

Lop­pis, vår­mark­nad och konstin­vig­ning av Kirsten Or­twed sju nya konst­verk i Hjort­hagspar­ken. Sta­den finns på plats för att be­rät­ta om den fort­sat­ta ut­veck­ling­en av Nor­ra Djur­gårds­sta­den och Ös­ter­malm. 11.00– 15.00 på Sto­räng­stor­get.

7 maj: Tall­kro­gen

Tall­kro­gens träd­gårds­tads­för­e­ning stäl­ler till med lop­pis på Tall­krogs­plan, 10.00– 15.00

12 maj: Gub­bäng­en

År­li­ga upp­la­gan av Gub­bis Lop­pis med fi­ka och kaf­fe på te­a­ter:mo­ment. 11.00–15.00 på Gub­bängstor­get 117.

13 maj: No­bel­ber­get

Food trucks med mat från hal­va väl­dens hörn. Cy­kel­lop­pis och stick­ling­klubb. Micro­bryg­ge­ri­er och eko­lo­giskt na­tur­vin. Hantverk och vin­tage. 11.00–18.00 på Sick­la In­du­stri­väg 6.

13 maj: Lil­je­hol­men

Lop­pis­bord och stick­lings­byte ar­ran­ge­rat av Färg­fa­bri­kens kafé. Kloc­kan 11.00–16.00.

13 maj: Liseberg

Lop­pis i Liseberg och Ör­by slott i Älv­sjö, kloc­kan 13.00–16.00.

20 maj: Mid­som­mar­kran­sen

Food­trucks, ga­tu­fest och lop­pis på Främ­lings­vä­gen, kloc­kan 11.00–15.00

26 maj: Års­ta torg

90 bord sam­las un­der vår­lop­pis runt fon­tä­nen vid Års­ta torg. Stock­holms ”trev­li­gas­te stäm­ning” ut­lo­vas! Kloc­kan 11.00–15.00 (Ar­ran­gö­rer: Mie, Ma­ri­ta, Stefan och Vir­pi).

26 maj: Kungs­holmstorg

Kungsholmen får för förs­ta gång­en en egen lop­pis! Kloc­kan 11.00–15.00.

28 maj: Hornstull

Hornstulls Mark­nad hålls var­je lör­dag och sön­dag un­der he­la som­ma­ren, med un­dan­tag för mid­som­mar­hel­gen. Men just den här da­gen är det fo­kus på skejt, men ock­så surf och snö. Al­la in­täk­ter går oav­kor­tat till Stock­holm Ska­te Na­tion, som varan­nan fre­dag skej­tar till­sam­mans med en­sam­kom­ma­de. Kloc­kan 11.00–17.00 vid Hornstull Strand.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE FO­TO: KA­RIN NILS­SON FO­TO: HORNSTULLS MARK­NAD

VA­RI­E­RAT. Hjäl­mar, tall­ri­kar och go­se­djur. Här kan man hit­ta det mesta. SPE­CI­AL. Den 28 maj blir det skejt­spe­ci­al. På bil­den: Åsa Ös­tens­son, grun­da­re till Cros­sing Bor­ders. POPPIS. Mark­na­den som hålls var­je helg i Hornstull är po­pu­lär, men maj må­nad...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.