Det här hän­der på sto­ra graf­fiti­fes­ten i Snö­sät­ra

Det vå­ras för graf­fiti i Snö­sät­ra. Igen. För fjär­de året i rad blir det må­lar­fes­ti­val i da­gar­na tre, då all den gam­la kons­ten ska by­tas ut mot ny. Men sik­tet är in­ställt på ett per­ma­nent kul­tur­cen­ter: ”Det vill al­la ha här”, sä­ger Rejv­ge­ne­ra­len.

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Christof­fer Röst­lund

Snö­sätragränd i Rågs­ved är se­dan ett par år till­ba­ka in­ter­na­tio­nell om­skri­vet som en fri­zon för graf­fiti. In­du­stri­om­rå­det på 4 500 kvadrat­me­ter tjä­nar som ett stort gra­tis ut­om­hus­gal­le­ri.

Var­je år bör­jar man om ge­nom att un­der en helg må­la över allt, och lå­ta kän­da som okän­da graf­fiti­konst­nä­rer ska­pa en ny ut­ställ­ning in­för öp­pen ri­då. I år he­ter ar­range­mang­et Spring be­ast fes­ti­val och äger rum den 25-27 maj.

– Ti­di­ga­re har det mest va­rit svens­ka må­la­re, men nu blir det folk från USA, Ka­na­da, Spa­ni­en, bland an­nat, sä­ger Per­cy ”Rejv­ge­ne­ra­len” Mickelsson, en av de som rod­dar med graff­par­tyt. Hans smek­namn kom­mer från att han mest är känd för att fixa rejv i just Snö­sät­ra.

För­u­tom själ­va må­lan­det blir det food trucks, dj:er och upp­vis­ning­ar, den här gång­en med mer fo­kus på unga. Det blir en dans­scen för dan­ce batt­les, och hip­hop­scen för rap batt­les. Och så barn­ga­tan där de all­ra yngs­ta får tes­ta att må­la graf­fiti.

– Där bru­kar jag må­la, med bar­nen. Det en­da jag be­mäst­rat är Jan­ne Lång­bens hu­vud. Mu­si­ken blir su­perblan­dad, allt från hip­hop till kanske en ope­ras­ång­ers­ka som kom­mer och sjung­er en tru­de­lutt, be­rät­tar Rejv­ge­ne­ra­len.

För­u­tom Spring be­ast fes­ti­val är han även in­vol­ve­rad i det om­ta­la­de för­sla­get att gö­ra om he­la Snö­sät­ra till ett kul­tur­cen­ter, en vi­sion som fått tum­me upp av stads­de­lens lo­ka­la po­li­ti­ker.

– Jag tror det är stor chans att det blir av, det känns i ma­gen. Al­la vill ha det. Folk kan kom­ma hit och hål­la på med vad de vill om det blir av. Dans, mu­sik, graf­fiti, konst och kul­tur.

FO­TO: LIN­DA GREN

BOMB THE BASS. Den sto­ra graf­fiti­festi­va­len i Snö­sät­ra blir av i år igen. Lo­ka­la pro­fi­len Per­cy ”Rejv­ge­ne­ra­len” Mickelsson är en av ar­ran­gö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.