Så kan hem­met tryg­ga pen­sio­nen

Tidningen Årsta / Enskede - - Hej Söderort -

Det fif­fi­ga är att man in­te be­hö­ver be­ta­la rän­tan för­rän i ef­ter­hand, i sam­band med att man lö­ser lå­net. vd Lennart Gra­be

Det finns ett tryggt och en­kelt sätt för pen­sio­nä­rer att få peng­ar­na att räc­ka till. Spe­ci­al­lå­net Hy­po­tekspen­sion gör det möj­ligt för de som äger sitt bo­en­de att få loss peng­ar ur sitt hem. Hit­tills har över ti­o­tu­sen pen­sio­nä­rer ta­git till­va­ra på möj­lig­he­ten.

Pen­sio­ne­ring­en in­ne­bär of­ta en stor eko­no­misk om­ställ­ning. In­koms­ten blir läg­re, trots att var­dags­ut­gif­ter­na är kvar på un­ge­fär sam­ma ni­vå som ti­di­ga­re. Sam­ti­digt äger många pen­sio­nä­rer si­na bo­stä­der och har of­ta lå­ga lån. Många sit­ter allt­så på en för­mö­gen­het, men peng­ar­na är så att sä­ga fast i väg­gar­na. För att få loss dem mås­te man säl­ja och flyt­ta. Vem vill det? Hem­met är ju trygg­he­ten. Men det finns en lösning för att få loss peng­ar och sam­ti­digt bo kvar ut­an att hö­ja var­dags­ut­gif­ter­na – spe­ci­al­lå­net Hy­po­tekspen­sion.

Spe­ci­al­lån li­vet ut

I Eng­land och USA har man se­dan länge bå­de sett be­ho­vet av att få loss peng­ar ur bo­stä­der och fun­nit en smi­dig lå­ne­lös­ning. Här i Sve­ri­ge mot­sva­ras den av Hy­po­tekspen­sion.

– Ti­di­ga­re er­bjöd ban­ker­na tids­be­grän­sa­de lån för äld­re som skul­le be­ta­las till­ba­ka ef­ter tio år. Det­ta be­tyd­de i prak­ti­ken att man som lån­ta­ga­re kun­de tving­as till att säl­ja sin bo­stad när det var dags att be­ta­la till­ba­ka. Des­sa risk­fyll­da lån har nu helt för­svun­nit. Hy­po­tekspen­sion där­e­mot kan man ha li­vet ut. Skul­den be­hö­ver näm­li­gen in­te be­ta­las till­ba­ka för­rän bo­en­det säljs. Först då be­ta­las även he­la rän­tan, be­rät­tar Lennart Gra­be, vd på Svensk Hy­po­tekspen­sion.

Upp till 45 pro­cent i re­da peng­ar

På ju­ri­diskt språk kall­las Hy­po­tekspen­sion för ka­pital­fri­gö­rings­kre­dit. Ett svårt ord, men en en­kel prin­cip: En per­son som äger sin bo­stad kan an­vän­da kre­di­ten för att fri­gö­ra ka­pi­tal. Möj­lig­he­ten är ex­klu­sivt för per­so­ner över 60 år och bo­sta­den kan be­lå­nas med upp till 45 pro­cent av dess to­ta­la vär­de, be­ro­en­de på ål­der.

– Det fif­fi­ga är att man in­te be­hö­ver be­ta­la rän­tan för­rän i ef­ter­hand då lå­net lö­ses. Som re­gel när äga­ren säl­jer bo­sta­den el­ler i hän­del­se av döds­fall. Det be­ty­der att lå­ne­ka­pi­ta­let in­te ur­gröps av rän­tor och amor­te­ring­ar, för­kla­rar Lennart Gra­be.

– Jäm­fört med ett van­ligt bolån bru­kar vå­ra rän­tor lig­ga två till två och en halv pro­cent hög­re. Det be­ror på att det finns fle­ra uni­ka kund­för­de­lar, som ock­så för­dy­rar fi­nan­sie­ring­en för lån­gi­va­ren.

Des­sa är, för­u­tom livs­tids­ga­ran­tin och de upp­skjut­na rän­te­be­tal­ning­ar­na även en skuld­fri­ga­ran­ti som gör att ing­en kund ris­ke­rar att läm­na en skuld ef­ter sig som är stör­re än vär­det av bo­sta­den.

Hjälpt över 11 000 pen­sio­nä­rer

– Många äld­re kla­rar in­te en kre­dit­be­döm­ning på ban­ken och får av­slag, trots att de har bo­stä­der som är vär­da myc­ket peng­ar. Vå­ra kun­der kla­rar lät­ta­re en kre­dit­be­döm­ning ef­tersom de in­te be­ta­lar någ­ra lö­pan­de rän­tor, me­nar Lennart Gra­be.

Svensk Hy­po­tekspen­sion har hjälpt mer än 11 000 kun­der. Många av dem har in­te ta­git ut max­be­lop­pet på en gång ut­an ”fyllt på” sin pen­sion när de be­hövt ex­tra peng­ar.

Många re­no­ve­rar och fix­ar till där­hem­ma, and­ra reser. Van­ligt är ock­så ett ge barn och barn­barn ett för­skott på ett fram­ti­da arv. In­te säl­lan för att själ­va få ta del av bar­nens gläd­je.

– Många kom­mer till oss i ti­di­ga 70-års­ål­dern just när tjäns­te­pen­sio­nen har ta­git slut och peng­ar­na in­te räc­ker. Då finns möj­lig­he­ten att stär­ka sitt ka­pi­tal. Vi vill såklart att så många som möj­ligt ska ve­ta att den möj­lig­he­ten finns, sä­ger Lennart Gra­be.

Svensk Hy­po­tekspen­sion hjäl­per pen­sio­nä­rer att få loss peng­ar som an­nars sit­ter fast i väg­gar­na – bok­stav­li­gen – i hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.