Smärt­fritt tan­dimplan­tat

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Jag ha­de ald­rig ont och be­höv­de in­te sjuk­skri­va mig.

An­ne, pa­ti­ent på Tand­lä­kar­grup­pen Sö­der­malm/Stu­re­ga­tan

Det be­hö­ver in­te gö­ra ont el­ler ta lång tid att skaf­fa tan­dimplan­tat. Den se­nas­te tek­ni­ken med titt­hål­ski­rur­gi gör det möj­ligt att va­ra till­ba­ka på job­bet re­dan da­gen ef­ter ope­ra­tio­nen. – Helt fan­tas­tiskt! Det är svårt att be­skri­va i ord vad jag kän­ner. Att re­sul­ta­tet kun­de bli så him­la bra var svårt att fö­re­stäl­la sig, sä­ger An­ne, som fick ett nytt le­en­de med me­to­den.

ATT SKAF­FA TAN­DIMPLAN­TAT

är of­ta för­knip­pat med myc­ket smär­ta och en läng­re tids tand­lös­het då kä­ken svull­nar upp ef­ter ope­ra­tio­nen. Men det­ta stäm­mer egent­li­gen ba­ra då man skär upp tand­köt­tet för att ut­fö­ra im­plan­ta­to­pe­ra­tio­nen. Tand­lä­kar­Grup­pen Sö­der­malm/ Stu­re­ga­tan job­bar i stäl­let med den se­nas­te tek­ni­ken in­om im­plan­tat­be­hand­ling­ar och med titt­hål­so­pe­ra­tio­ner sko­nas pa­ti­en­ten från näs­tan all smär­ta.

– Jag ha­de ald­rig ont och be­höv­de in­te ta ut nå­gon se­mes­ter el­ler sjuk­skri­va mig un­der be­hand­ling­en, be­rät­tar An­ne.

Det var på grund av tand­loss­ning som An­ne blev tvung­en att skaf­fa tan­dimplan­tat. Ef­tersom titt­hål­so­pe­ra­tion und­vi­ker att ska­da krop­pens väv­na­der blir ska­dan mi­ni­mal och kä­kar­na svull­nar in­te. Pa­ti­en­ten kan där­för an­vän­da de till­fäl­li­ga tän­der­na di­rekt ef­ter ope­ra­tio­nen.

– Det be­tyd­de otro­ligt myc­ket för mig att ald­rig gå ut­an tän­der. Hur det än är så skrat­tar jag även om jag in­te har tän­der! Så de till­fäl­li­ga tän­der­na var mi­na ”kom­pi­sar” un­der ti­den.

An­ne är myc­ket nöjd med be­mö­tan­det på kli­ni­ken och re­kom­men­de­rar gär­na and­ra att sö­ka hjälp hos Tand­lä­kar­Grup­pen Sö­der­malm/ Stu­re­ga­tan.

– Jag kan sä­ga att det ”klic­ka­de” från dag ett – de är bå­de proff­si­ga och per­son­li­ga på ett myc­ket be­hag­ligt sätt. Jag kän­de mig väl om­hän­der­ta­gen. Tand­lä­kar­Grup­pen Sö­der­malm/ Stu­re­ga­tan är proffs på det här och gör det en­kelt ut­an att dra ner på sin per­son­lig­het, nå­got jag tyc­ker är vik­tigt att ha. Jag har va­rit hos många tand­lä­ka­re och de är bäst. Dess­utom var jag ald­rig oro­lig ef­tersom jag ha­de fått or­dent­lig in­for­ma­tion om hur ope­ra­tio­nen skul­le gå till och jag fick he­la ti­den ve­ta vad tand­lä­ka­ren gjor­de. Det kän­des tryggt, sä­ger hon.

Skul­le du re­kom­men­de­ra den­na be­hand­ling till and­ra?

– Ab­so­lut, och då ska man gö­ra det hos Tand­lä­kar­Grup­pen Sö­der­malm/ Stu­re­ga­tan! Jag har fått ett per­fekt le­en­de och det be­ty­der allt för mig! Jag skrat­tar och ler än­nu mer nu tack va­re den­na fan­tas­tis­ka be­hand­ling – tit­ta gär­na en ex­tra gång på fo­tot här bred­vid så för­står ni var­för.

An­ne fick ett per­fekt le­en­de hos Tand­lä­kar­Grup­pen Sö­der­malm/Stu­re­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.