Han vi­sar konst mel­lan snyggt och smak­löst

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - El­la Sö­der­berg

I gal­le­ri­et i Gam­la Enskede finns skulp­tu­rer av bå­de plast, stål och ply­wood. Någ­ra har va­rit kla­ra i fle­ra år. Men det är först nu Johan Jons­son be­stämt sig för att stäl­la ut kons­ten som han me­nar grän­sar mel­lan snyggt – och smak­löst.

På in­ner­går­den vid Sto­ra Gung­ans väg 6 en halv trap­pa ned lig­ger Johan Jons­sons gal­le­ri. Allt är vitt. Lys­rö­ren gör det än­nu lju­sa­re i rum­met, och fo­kus ham­nar di­rekt på den silv­ri­ga skulp­tu­ren i rost­fri plåt som står på en vit mon­ter. Är det ett bord el­ler en bänk? Det får man av­gö­ra själv. Skulp­tu­ren är hand- knac­kad och ihop­svet­sad i Ki­na och tog över tre år att få till. Läng­re in i gal­le­ri­et står en li­ka­dan fast i guld.

– Jag vill att det ska va­ra ett väl­digt yt­ligt och at­tra­he­ran­de ob­jekt. Det ska hand­la om yta och fi­ness och är en gräns mel­lan smak­löst och snyggt, för­akt och åtrå, sä­ger Johan Jons­son.

Ply­wood…ko­la

De till­hör ut­ställ­ning­en Luscious Se­ri­es som ställ­des ut un­der Stock­holm Art We­ek i mit­ten av april. Ti­di­ga­re har Johan gått på Konst­fack och på Royal Col­lege of Art i Lon­don. Se­dan någ­ra år till­ba­ka är han i Stock­holm för att vid si­dan av job­bet som in­du­stri­de­sig­ner äg­na sig åt sin eg­na konst.

Han job­bar myc­ket med di­gi­ta­la ex­pe­ri­ment som se­dan tar form i verk­lig­he­ten.

På väg­gar­na häng­er två bru­na skulp­tu­rer gjor­da av ut­så­ga­de ply­wood­ski­vor. De har satts ihop som ett pus­sel för att se­dan sli­pas ner och få en len yta. Fle­ra li­ter lack får dem att se ut som mjuk ko­la. Li­te läng­re bort häng­er en an­nan skulp­tur i gju­ten i po­ly­u­re­tan­plast. 16 oli­ka de­lar har sam­man­fo­gats till en en­da stor skulp­tur.

– Den är som en oänd­lig loop som ald­rig tar slut. Den ska få en att tän­ka på nå­got or­ga­niskt och kötts­ligt.

FORTSÄTTNING. Johan Jons­son ställ­de ut un­der Stock­holm Art We­ek, nu fort­sät­ter hans konstut­ställ­ning i Gam­la Enskede.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.