Många i Lil­je­hol­men vill kun­na gå på bio i gal­le­ri­an

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Jon­na Claes­son

Cent­rumä­ga­ren vill däc­ka över t-ba­ne­spå­ren och byg­ga ut Lil­je­holms­gal­le­ri­an med bland an­nat kon­tor, bib­li­o­tek och en bi­o­graf. En­ligt cent­rumä­ga­ren är in­tres­set för en bio stort – bå­de bland kun­der och ope­ra­tö­rer.

Som vi be­rät­ta­de re­dan 2016 har Lil­je­holms­gal­le­ri­ans cent­rumä­ga­re Ci­tycon un­der en läng­re tid för­hand­lat med Stock­holm stad om att däc­ka över tun­nel­ba­nan och på så vis kun­na ex­pan­de­ra gal­le­ri­an med bland an­nat kon­tor, bib­li­o­tek och bi­o­graf.

– Det finns inga offentliga hand­ling­ar än­nu. Det här är ett pro­jekt vi har job­bat med i fle­ra år, men det tar tid i den här sta­den. Just nu job­bar vi med att få fram en de­talj­plan med sta­den, det är allt jag kan sä­ga i nu­lä­get, sä­ger Mar­tin Kjell­man, af­färs­om­rå­des­chef Ci­tycon.

En­ligt Ci­tycon är det tänkt att ut­bygg­na­den över spår­om­rå­det ska be­stå av två vå­ning­ar med kon­tor, vård och han­del. Ett ho­tell med kon­tor och vård­in­rätt­ning­ar ska byg­gas upp i Ny­bo­hovs­bac­ken och ett an­tal bo­stä­der byg­gas vid Tre­kan­ten.

Till det nya pro­jek­tet räk­nar man ock­så med att få in ett bib­li­o­tek samt en bi­o­graf. Och in­tres­set för det­ta är stort, vil­ket Bätt­re stads­del var först att be­rät­ta om.

– Sta­den har med­de­lat att det finns en ef­ter­frå­gan av bå­de bib­li­o­tek och bi­o­graf. Vi vill ju att gal­le­ri­an ska in­ne­hål­la det som de bo­en­de vill ha där och många bi­o­gra­fo­pe­ra­tö­rer är vil­li­ga att star­ta en bio i Lil­je­hol­men, sä­ger Mar­tin Kjell­man.

FO­TO: ARKIVFOTO: JOEL STOCKMAN

PÅ GÅNG. Många kun­der ef­ter­frå­gar bå­de ett bib­li­o­tek och en bi­o­graf i Lil­je­holms­gal­le­ri­an, nå­got som cent­rumä­ga­ren Ci­tycon nu vill för­verk­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.