Ska vi le­va till­sam­mans kom­mer det lå­ta

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - An­na Green

Svar på för­ra vec­kans in­sän­da­re ”Hög­ljutt vår­tec­ken i Fa­ger­sjö” Jag bor i Snö­sät­ra, så även jag är gran­ne med ar­range­mang­en. Har ni åkt till Snö­sätragränd för att se om det är där­i­från det lå­ter? Har ni mätt ljud­ni­vå­er­na i/ut­an­för era hem? Är det al­la i för­e­ning­en som stör sig? Be­rät­ta gär­na vad ni gjort, vad det har lett el­ler in­te lett till och så vi­da­re.

Bul­ler­ni­vå­er finns det reg­ler för, ba­ra att lå­ta mä­ta och se­dan kla­ga om det är re­le­vant. Vill man ha reg­ler med läg­re ni­vå­er får man väl en­ga­ge­ra sig för för­änd­ring. In­for­ma­tion finns på Stock­holms stads hem­si­da.

Det finns öron­prop­par, lju­di­so­le­ran­de­ma­te­ri­al och så vi­da­re för att få so­va för sömn är livsvik­tigt! Des­sa stän­digt åter­kom­man­de kla­go­mål ut­an fak­ta känns mer som en gent­ri­fi­e­rings­kupp av er i För­e­ning­en Fa­ger­sjö Träd­gårds­stad. En­lig­het er egen si­da vill ni ha vac­ker na­tur och god ser­vice men inga höga hus.

”Att små­ska­lig­he­ten be­främ­jas; ge­nom en lämp­lig bland­ning av lå­ga fler­fa­miljs­hus, par­hus, rad­hus och vil­lor med in­rikt­ning på att ut­veck­la Fa­ger­sjö till en träd­gårds­stad med ga­tor och kvar­ter, torg och träd­går­dar – sna­ra­re än att Fa­ger­sjö ut­veck­las till en be­tong­för­ort.

Att ful­he­ten byggs bort och skön­he­ten be­va­ras t ex ge­nom att för­vand­la i dag oattrak­ti­va spår- och in­du­stri­om­rå­den till at­trak­ti­va om­rå­den ge­nom lämp­lig be­byg­gel­se sam­ti­digt som man be­va­rar park, ströv­om­rå­den och grö­na ki­lar”.

Vem be­stäm­mer vad som är fult, at­trak­tivt, lämp­ligt?

Tyst­nad har vi mas­sor av i ett gles­be­fol­kat och vackert Sve­ri­ge. Vill vi där­e­mot le­va till­sam­mans finns ljud.

FO­TO: MOSTPHOTOS

För­ra vec­kan.

NA­TUR- OCH INDUSTRIROMANTIK. Fle­ra si­dor av Fa­ger­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.