SÅ SKA UNGA SÄT­TA DA­LEN PÅ KAR­TAN

Tidningen Årsta / Enskede - - SIDAN 1 - Jon­na Claes­son

Med in­spi­ra­tion från New York ska Hu­mans of Da­len por­trät­te­ra stads­de­len ge­nom de som bor där och på så vis sät­ta Da­len på kar­tan.

An­na­le­na Sand­gren, bo­en­de i Da­len, fick idén om Hu­mans of Da­len när hon bör­ja­de föl­ja Instagram­kon­tot Hu­mans of New York. Hu­mans of New York ska­pa­des av Bran­don Stan­ton och är en fo­toblogg med ga­tu­por­trätt och kor­ta­re in­ter­vju­er med män­ni­skor från New York Ci­ty.

– Jag vil­le gö­ra någon­ting li­ka­dant men lo­kalt. När vi star­ta­de hem­si­dan Enske­de­da­le­na­len.org tyck­te jag att det pas­sa­de in och val­de att star­ta pro­jek­tet i sam­ar­be­te med Stock­holms stad och Enske­de bib­li­o­tek, be­rät­tar An­na­le­na Sand­gren.

Hu­mans of Da­len vill vi­sa al­la syn­vinklar ur Da­len och in­ter­vjua män­ni­skor som bor i om­rå­det el­ler per­so­ner som är på be­sök.

– Jag tän­ker att det ska kny­ta sam­man ge­ne­ra­tio­ner. De yng­re får hö­ra hur på de äld­re män­ni­skor­nas er­fa­ren­he­ter och de äld­re får hö­ra sa­ker ur barn och ung­do­mars per­spek­tiv. Det kan på sikt bi­dra till en trygg­het i om­rå­det, sä­ger hon.

”Läs­kigt i bör­jan”

På tis­da­gar träf­fas åt­ta barn mel­lan 8 och 10 år, sam­ta­lar om vil­ka frå­gor de ska stäl­la till in­ter­vju­per­so­ner­na de träf­far och hur de ska få till de bäs­ta fo­to­gra­fi­et.

– Till en bör­jan var det li­te läs­kigt att gå fram och sä­ga hej till folk ba­ra så­där, men nu är det ro­ligt, sä­ger Lo Gauf­fin, 10 år.

Hu­mans of Da­len har fun­nits i en må­nad och hit­tills har de träf­fat en rad in­tres­san­ta per­so­ner.

– Det ro­li­gas­te var när vi träf­fa­de am­bu­lans­fö­ra­re. De var så him­la ro­li­ga och vi fick lig­ga på de­ras brits och kol­la blod­tryc­ket. De gav oss bra ma­te­ri­al helt en­kelt, sä­ger Cla­ra Schultz, 10.

Da­gen till ära är åt­ta­å­ri­ga Des­tiny Ren­ner, 8 år, på be­sök för att por­trät­te­ras.

– Jag fick sva­ra på frå­gan om vil­ken su­per­kraft jag vil­le ha, då sva­ra­de jag att jag skul­le vil­ja kun­na te­le­por­te­ra mig. Men nu när jag tän­ker ef­ter ha­de jag nog ve­lat bli ett djur, vil­ket som helst, sä­ger hon.

Val­ter Berglin, 10, och Jack Waldén, 10 tyc­ker det är skönt att gå runt och snac­ka med folk.

– Det är li­te skönt att slip- pa lil­la­sys­ter fak­tiskt, sä­ger Wal­ter.

– Man kan slap­pa och hop­pas på att vi blir världs­kän­da och får va­ra med i Lil­la Ak­tu­ellt, tilläg­ger Jack.

Ut­ställ­ning och bok

Den 22 maj ska Hu­mans of Da­len be­fin­na sig i bib­li­o­te­ket i Da­len. Då kan den som vill kom­ma dit och bli por­trät­te­rad.

– I slu­tet av som­ma­ren kom­mer vi ha en ut­ställ­ning och för­hopp­ning­en är att även skri­va en bok. Pre­cis som Hu­mans of New York, sä­ger An­na-Le­na Sand­gren. Da­gen till ära är åt­ta­å­ri­ga Des­tiny Ren­ner, 8 år, på be­sök för att por­trät­te­ras.

Jag tän­ker att det ska kny­ta sam­man ge­ne­ra­tio­ner.

in­ter­vju­ar män­nSAMLAS. In­nan bar­nen går ut och kom­ma över­ens om is­kor i Da­len sam­las de för att in­ter­vjufrå­gor. HU­MANS OF DA­LEN. Jack Wal­den, Wil­li­am, Cla­ra Schultz, Lu­na Linn Sand­gren,Lo Gauf­fin, Fe­li­cia Gustafs­son, Des­tiny Ren­ner och Tin­tin Do­ria...

FO­TO: LIN­DA GREN

HU­MANS OF DA­LEN. Jack Wal­den, Des­tiny Ren­ner, Tin­tin Do­ria och Fe­li­cia Gustafs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.