... och här är ga­tor­na som är för­bjud­na för flak­fi­rar­na

Tidningen Årsta / Enskede - - STOCKHOLMSHELG - El­la Sö­der­berg

Mel­lan den 29 maj och 16 ju­ni gäl­ler för­bud mot stu­dent­flak på vis­sa ga­tor i in­nersta­den. In­för årets sä­song har för­buds­zo­nen ut­ö­kats med en ny gata.

Stu­dent­flak får ba­ra åka 20 kilo­me­ter i tim­men, och or­sa­kar där­för fram­kom­lig­hets­pro­blem för bland an­nat blå­ljus­per­so­nal och kol­lek­tiv­tra­fik.

Nytt för i år är att för­bu­det även gäl­ler för Bir­ger Jarls­ga- tan. Ti­di­ga­re år har man sett att fram­kom­lig­he­ten där va­rit be­grän­sad och att det bli­vit myc­ket träng­sel i tra­fi­ken när flak ef­ter flak med gla­da stu­den­ter kry­per fram på ga­tan.

– Det är av sam­ma skäl som för­bu­det vid and­ra ga­tor, att kun­na sä­ker­stäl­la en god fram­kom­lig­het för tra­fi­ken, in­te minst för bus­sar och am­bu­lan­ser, sä­ger Erik Sö­der­berg, press­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.