AMERIKANEN SOM BLEV MR BANDHAGEN

Han är amerikanen som har bli­vit Mr Bandhagen med al­la. Om en vec­ka ord­nar An­dy Frank sitt tred­je Band­da­gen, som van­ligt med ex­tra allt.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - ETT TRAUMA? Eva Ton­ström

Vill man att nå­got ska hän­da får man se till att fixa det själv, ing­en gör det åt dig. I den an­dan har Band­ha­gen­bon An­dy Frank lyc­kats få liv i ett av Sö­derorts tröt­tas­te cent­rum. I år ar­ran­ge­rar han sitt tred­je Band­da­gen.

– Det hän­der ing­et här, det är som att cent­ru­met har bli­vit trau­ma­ti­se­rat. Var­för? Jag vet in­te. Det be­hö­ver kär­lek, det är så jag kän­ner, sä­ger An­dy.

Bör­ja­de med gårds­fest

Det bör­ja­de 2015 med en spon­tan gårds­fest med de när­mas­te gran­nar­na där han själv bor. En food­truck från en god vän, li­te lop­pis­gre­jer och mu­sik. Ryk­tet om den lyc­ka­de fes­ten spred sig som en löp­eld och snart var folk på ho­nom med frå­gor om vad som kom­mer att hän­da näs­ta år.

– När jag in­såg hur stort in­tres­set var bör­ja­de vi pla­ne­ra för en till, lik­nan­de fest, den här gång­en ne­re i cent­rum, sä­ger han.

De fick till­stånd att va­ra på tor­get, vid fon­tä­nen, och den här gång­en rig­ga­des det med dj:s och konst och mer mat.

–Sy­nen när folk gick ner mot cent­rum med si­na bord un­der ar­men och kas­sar med gre­jer som de vil­le säl­ja, det var näs­tan my­tiskt, som pil­gri­mer. Det kom mas­sor av folk. En kvin­na sa­de till mig, ”jag har bott här i 40 år och har ald­rig upp­levt nå­got lik­nan­de”.

”Com­mu­ni­ty-ac­ti­vist”

Att det är just An­dy som dra­git igång Band­da­gen är ing­en slump. Hans upp­växt i en ar­be­tar­för­ort till Cranston, Rho­de Is­land, på 60-ta­let, med en en­sam­stå­en­de mam­ma och två sys­kon, lär­de ho­nom att gö­ra det bäs­ta av de möj­lig­he­ter man ha­de.

– Nu när jag ser till­ba­ka kän­ner jag mig lyck­ligt lot­tad och tack­sam över att ha växt upp i en så­dan, gans­ka tuff mil­jö. Det lär­de mig ti­digt att va­ra själv­stän­dig och ska­pan­de.

An­dy drivs av att sam­man­fö­ra män­ni­skor och ska­pa kre­a­ti­va nät­verk.

– Jag ser mig själv som en com­mu­ni­ty-ac­ti­vist – om vi in­te ska­par en stark ge­men­skap i om­rå­det själ­va, vem ska gö­ra det? Det är upp till oss. Folk ska kän­na stolt­het över sitt om­rå­de.

Band­da­gen ar­ran­ge­rar han nu­me­ra ihop med en an­nan Band­ha­gen­bo, Lu­ci­a­na Ama­do Sand­berg.

An­dy Frank träf­fa­de sin svens­ka fru Maj för drygt 30 år se­dan och har se­dan dess bott till och från i Sve­ri­ge, to­talt cir­ka två de­cen­ni­er. Till var­dags job­bar han med aku­punk­tur och stress­han­te­ring.

– Jag äls­kar Stock­holm! Man kan åka tun­nel­ba­na och cyk­la över­allt, jag är så glad att slip­pa tving­as ta bi­len så fort man ska nå­gon­stans.

I år mer av allt

Sve­ri­ge är trygg­het och sta­bi­li­tet, en­ligt An­dy.

– Här finns så myc­ket möj­lig­he­ter! Till stu­di­er och ar­be­te, sjuk­vård och bo­stä­der som man har råd att bo i. Ing­et av det kan man ta för gi­vet i USA. Där tving­as många män­ni­skor ha tre-fy­ra jobb för att kla­ra sig, näs­tan ing­en pen­sion och ing­en sjuk­vård.

Årets Band­dag äger rum 2 ju­ni och i år har de lyc­kats loc­ka dit fle­ra duk­ti­ga li­ve­mu­si­ker och det blir mer av allt. Två spon­so­rer, HSB brf Bandhagen och Ica Bandhagen, bi­drar till om­kost­na­der och ar­vo­den till mu­si­ker­na.

En av An­dys vi­sio­ner är att gö­ra Band­da­gen till en tradition som le­ver vi­da­re i många år.

– Kanske kan jag åka runt och in­spi­re­ra and­ra att gö­ra nå­got lik­nan­de i si­na om­rå­den. Det vo­re kul!

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FESTFIXARE. An­dy Frank ser fram emot årets Band­dag, som han ord­nar för tred­je gång­en.

Band­ha­gens cent­rum känns trau­ma­ti­se­rat” sä­ger An­dy Frank som ar­ran­ge­rar Band­da­gen 2 ju­ni.

HE­LA VÄRL­DEN I EN PÅSE. Den här tyg­på­sen fick An­dy av en Band­ha­gen­bo. Den ska vi­sa hur många län­der som finns re­pre­sen­te­ra­de på Band­da­gen, på ett el­ler an­nat sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.