Som­mar­kafé­et – en dörr­öpp­na­re

SATS­NING. 28 unga får jobb på Café Påtår – många en­sam­kom­man­de

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede - Eva Ton­ström

All­de­les in­till t-ba­nesta­tio­nen Sands­borg lig­ger Café Påtår. Det star­ta­de 2015, med en test­som­mar 2014, och har se­dan dess hjälpt många ung­do­mar och unga vux­na att få sitt förs­ta jobb.

En stor del är en­sam­kom­man­de ung­do­mar, men in­te al­la, och det är blan­dat kil­lar och tje­jer. Och de­ras kon­cept fun­ge­rar.

– När vi har frå­gat runt bland ung­do­mar­na vi­sar det sig att un­ge­fär hälf­ten av al­la som har job­bat på Påtår har fått jobb på and­ra stäl­len ef­teråt. Här får de ar­bet­ser­fa­ren­het, ett in­tyg och en re­fe­rens och det är myc­ket värt, sä­ger Ya­koob Ra­ma­za­ni, ung­domscoach och kafé­an­sva­rig på Hu­ma­na Fa­mil­je­stöds­grup­pen.

En av kil­lar­na, You­nes, job­bar nu­me­ra ex­tra på McDo­nalds pa­ral­lellt med stu­di­er och har även hun­nit job­ba en sväng på kafé på Skan­sen.

– Det är ro­ligt, man får träf­fa folk, sä­ger han.

– Ge­nom det här vi­sar vi and­ra fö­re­tag att det är värt att ge de här ung­do­mar­na en chans. Det är ro­ligt att se ut­veck­ling­en, att det fun­ge­rar, sä­ger Ya­koob.

Ge­men­samt för de som job­bar på Påtår är att de har, el­ler har haft, kon­takt med Hu­ma­na Fa­mil­je­stöds­grup­pen, som dri­ver kafé­et. Fö­re­ta­get job­bar, på upp­drag av sta­den, med pla­ce­ring­ar av barn och unga i fa­mil­je­hem el­ler jour­hem, och ord­nar kon­takt­fa­mil­jer. I år kom­mer 28 ung­do­mar i ål­dern 16-21

Café Påtår i Enske­de star­ta­de för fy­ra år se­dan för att ge ung­do­mar ar­be­te. Hit­tills har hälf­ten av de som job­bat i kafé­et fått jobb på and­ra stäl­len.

år få job­ba två vec­kor var. Un­der maj må­nad får de ut­bild­ning, då är fi­ket öp­pet ore­gel­bun­det, och 6 ju­ni går de på sitt sche­ma. Då är det öp­pet var­je dag 10-17 fram till mit­ten av au­gusti.

I ar­bets­upp­gif­ter­na in­går allt man mås­te kla­ra för att dri­va ett kafé, allt­så även kun­na han­te­ra en es­presso­ma­skin.

– Jag vill att det ska va­ra så likt som möj­ligt vil­ket kafé som helst in­ne i stan. Där kan det bli väl­digt stres­sigt när det är myc­ket folk, sä­ger Ya­koob.

Där­för bru­kar han gå runt och de­la ut gra­tis kaf­fe­ku­pong­er och sät­ta upp lap­par på an­slags­tav­lor för att loc­ka gäs­ter. När so­len gas­sar be­hövs in­te det, då blir det snabbt fullt på ute­ser­ve­ring­en än­då.

Ge­nom det här vi­sar vi and­ra fö­re­tag att det är värt att ge de här ung­do­mar­na en chans.

FO­TO: LIN­DA GREN

RE­DO. Ben­ja­min, Ab­dul­lah, Ali och You­nes med ar­bets­le­da­ren Ya­koob Ra­ma­za­ni i mit­ten. ”Det känns bra. Det är ro­ligt och man får träf­fa folk” sä­ger kil­lar­na. En av dem sik­tar på att få jobb på en av de sto­ra kaf­fe­ked­jor­na, en an­nan vill job­ba som...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.