Kul­tur­hu­set flyt­tar från Plat­tan till Års­ta

När Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern stäng­er för re­no­ve­ring flyt­tar sto­ra de­lar av verk­sam­he­ten till Års­ta Fol­kets hus på hel­tid.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son

Kul­tur­hu­set och te­a­tern vid Ser­gels torg ska ge­nom­gå en re­no­ve­ring med start i ja­nu­a­ri 2019. Bygg­ti­den är be­räk­nad till cir­ka 1,5 år och un­der ti­den mås­te Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern flyt­ta sin verk­sam­het från Ser­gels torg till al­ter­na­ti­va sce­ner runt om i Stock­holm. Nu är det klart var – och Års­ta Fol­kets hus är en av sce­ner­na.

– Det känns otro­ligt bra, det finns re­dan ett stort lo­kalt en­ga­ge­mang med myc­ket ak­ti­vi­te­ter men nu kan vi stär­ka upp publi­ken. Vår vi­sion är att kul­tu­ren i Års­ta är här för att stan­na, sä­ger Fol­kets hus fö­re­stån­da­re Fi­gen Sol­maz.

”Vik­tig plats”

Även Stu­re Carls­son, vd Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, är nöjd med be­slu­tet om ett sam­ar­be­te.

– Det finns ett stort in­tres­se för var te­a­tern ska ta vägen och Års­ta Fol­kets Hus kom­mer bli en väl­digt vik­tig plats för oss på Stads­tea­tern då vi kom­mer va­ra där på hel­tid un­der he­la re­no­ve­ring­en, sä­ger Stu­re Carls­son.

Kul­tur­hu­set bör­ja­de byg­gas re­dan på 1960-ta­let och in­vig­des 1971. Så många de­lar av hu­set har re­dan hun­nit bli 50 år. En­ligt Stu­re Carls­son är det in­te hu­set i sig som ska re­no­ve­ras el­ler för­änd­ras ut­an de tek­nis­ka in­stal­la­tio­ner­na så som led­ning­ar, rör, vär­me och ven­ti­la­tion.

– Ja det har bli­vit så då­ligt att det knappt går att spo­la ef­ter sig på to­a­let­ten. Det är ju triv­sel­ned­sät­tan­de om man sä­ger så. Det är myc­ket som ska gö­ras helt en­kelt, men det kom­mer att bli bra när det är klart, sä­ger Stu­re Carls­son.

En­ligt ho­nom har det va­rit ett evigt pus­sel att hit­ta plat­ser där kul­tur­verk­sam­he­ten kan va­ra un­der re­no­ve­ring­en.

– Det har va­rit kom­pli­ce­rat att hit­ta stäl­len där vi kan va­ra un­der en läng­re tid. Vis­sa har er­bju­dit oss nå­gon dag i vec­kan men det går ju in­te. Vi vill ha fas­ta plat­ser och har för­sökt att tän­ka så prak­tiskt som möj­ligt. Vi har tes­tat en mängd oli­ka lo­ka­ler men nu är vi nöj­da, sä­ger Stu­re Carls­son.

”Kul­tur­hus i mi­ni­a­tyr”

Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern me­nar att Års­ta Fol­kets hus kom­mer bli ett kul­tur­hus i mi­ni­a­tyr med bå­de te­a­ter, lit­te­ra­tur, dans, konst, de­sign, film, mu­sik och de­batt på scen.

– Det är klart att det kom­mer in­ne­bä­ra en lo­gistik som in­te är av den­na värld för vå­ra med­ar­be­ta­re men vi hop­pas ju att vi på det här vi­set ska hit­ta nya publik­grup­per. Det blir en li­ten över­rask­ning med en te­a­ter­scen i Års­ta och vi får hål­la tum­mar­na för att de som bor i när­he­ten går ner till tor­get och köper sig en bil­jett för att se en fö­re­ställ­ning. Men fram­förallt att de för­står hur kul det är med kul­tur och föl­jer med oss in till stan igen när re­no­ve­ring­en är klar.

Re­no­ve­ring­en av Kul­tur­hu­set be­räk­nas va­ra klar i ok­to­ber 2020.

Det har va­rit kom­pli­ce­rat att hit­ta stäl­len där vi kan va­ra un­der en läng­re tid. Vis­sa har er­bju­dit oss nå­gon dag i vec­kan men det går ju in­te.

ARKIVFOTO: MI­CHAEL TOLL

STORT OCH SMÅTT PÅ SCE­NEN. ”Års­ta Fol­kets Hus kom­mer bli en väl­digt vik­tig plats för oss på Stads­tea­tern”, sä­ger Stu­re Carls­son, vd Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.