FOTBOLLSFEST NÄR RÅGS­VEDS IF FYL­LER 60 ÅR

I höst fyl­ler Rågs­veds IF 60 år och det ska fi­ras med dun­der och brak. För­u­tom ett an­tal eve­ne­mang un­der året blir det en stor fest i bör­jan av sep­tem­ber.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Text: Jon­na Claes­son | Fo­to: Sacharias Källdén

1958, ett år att mi n n a s a v oli­ka skäl. De all­ra fles­ta tän­ker för­mod­li­gen på fot­bolls-VM och hur det svens­ka lands­la­get fick mö­ta Bra­si­li­en i fi­na­len. Men, det finns även per­so­ner som när de hör år­ta­let, ba­ra tän­ker på Rågs­veds IF.

– Rågs­veds IF bil­da­des lik­som i köl­vatt­net av fot­bolls-VM. Tit­tar man ba­ra på vå­ra fär­ger idag så ser man hur tyd­ligt in­spi­re­ra­de vi är av den mat­chen, el­ler ja ... Bra­si­li­en, sä­ger Ro­bert Isesund, sport­chef i Rågs­veds IF. I he­la 60 år har för­e­ning­en un­der­hål­lit barn och ung­do­mar med en rad oli­ka id­rot­ter och ge­nom åren har fle­ra stjär­nor vux­it fram.

– Idrot­ta­re i vår för­e­ning har va­rit och är duk­ti­ga. Vi har nått fram­gång i en rad oli­ka spor­ter ge­nom åren. Vi har ex­em­pel­vis Ste­fan Bill­born som spe­la­de i Rågs­veds IF när han var li­ten och se­na­re blev trä­na­re för poj­kar föd­da 82. Idag trä­nar han all­svens­ka Ham­mar­by IF, sä­ger han och tilläg­ger:

– Ste­fan Is­hi­za­ki spe­la­de ock­så i Rågs­veds IF. Ge­nom åren har han spe­lat i bå­de Los Ang­e­les Ga­laxy och i AIK. Se­dan har vi haft ett dam­lag som spe­lat på högs­ta ni­vån. Vi har haft många duk­ti­ga idrot­ta­re helt en­kelt.

För­e­ning­en har nått bå­de top­par och da­lar men kär­le­ken till spor­ten har över­vun­nit allt.

– Jag tror och hop­pas att vi är till­ba­ka mot top­pen igen. Det har va­rit sva­jigt ibland men idag är vi 550 med­lem­mar och är bå­de unga och pig­ga. Vi har en enorm stolt­het gente­mot vår histo­ria och det är vik­tigt.

För­e­ning­en sat­sar

sten­hårt på att kros­sa gam­la struk­tu­rer och vill att id­rot­ten ska va­ra till­gäng­lig för al­la. Så sent som i fjol fick för­e­ning­en ett bi­drag från Stock­holms Fot­bolls­för­bund på 64 000 kro­nor. Det­ta tack va­ra en lång­sik­tig och håll­bar sats­ning för att öka an­de­len tje­jer som spe­lar fot­boll i när­om­rå­det.

– Vi mås­te för­änd­ra bil­den av att kil­lar spe­lar fot­boll och tje­jer får gö­ra an­nat. Al­la kan gö­ra allt. Vi har verk­li­gen sat­sat på tje­jer och i och med peng­ar­na vi fått från 50/50-fon­den hop­pas vi att vi ska kun­na gö­ra det än­nu mer, sä­ger han och fort­sät­ter:

– På na­tio­nal­da­gen har vi ex­em­pel­vis en dag för ba­ra tje­jer. Då ska vi för­sö­ka in­spi­re­ra fler till spor­ten. Dels ge­nom works­hops med sport som te­ma men vi ska ock­så pra­ta om själv­bild och ut­veck­ling på det per­son­li­ga pla­net. Vi kom­mer ta upp en del vik­ti­ga äm­nen.

I sep­tem­ber är det

den tra­di­tions­en­li­ga RIF-hel­gen och i år ska det fi­ras med dun­der och brak. Det kom­mer bli fot­bolls­mat­cher på plan he­la da­gen som av­slu­tas med en fest­lig mid­dag för all­män­he­ten.

– Det bru­kar va­ra jät­te­myc­ket folk, allt från gam­la med­lem­mar, trä­na­re och idrot­ta­re till de som ba­ra bor i när­he­ten. Al­la är väl­kom­na och det kom­mer va­ra mas­sor av om­kring­lig­gan­de eve­ne­mang för den som vill gö­ra an­nat, sä­ger Ro­bert och tilläg­ger:

– Men med det sagt så tyc­ker jag att man ska hål­la li­te koll på oss. Vi har mäng­der av ak­ti­vi­te­ter året om.

Al­la är väl­kom­na och det kom­mer va­ra mas­sor av om­kring­lig­gan­de eve­ne­mang för den som vill gö­ra an­nat

MYC­KET PAS­SION. ”Det är jät­te­myc­ket en­ga­ge­mang och pas­sion i bå­de om­rå­det och för­e­ning­en”, sä­ger Ro­bert Isesund, sport­chef Rågs­ved IF.

VÄN­NER. Saif Hus­se­in, Fu­ad Tou­ray och Jo­nas Ba­le­le har spe­lat fot­boll i Rågs­veds IF se­dan de var sex år gam­la.

RÅGS­VEDS IF FI­RAR 60 ÅR. Här är spe­lar­na Saif Hus­se­in, Fu­ad Tou­ray och Jo­nas Ba­le­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.