Ör­byäl­gen kan skju­tas

En del vill av­li­va. And­ra vill flyt­ta den. En ung älg­kalv har gjort sig hem­mas­tadd bland vil­lor­na och splitt­rat de bo­en­de i Ör­by. Och sta­den är råd­vill.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Den unge äl­gen är en kalv från för­ra året som stötts bort av sin mor. Se­dan bör­jan av maj har han bli­vit Van­törs kung, med vil­lor­na i Ör­by som främs­ta ri­ke. Han syns allt of­ta­re i träd­går­dar och på ga­tor, fo­tas och fil­mas och de­bat­te­ras.

I lo­ka­la Fa­ce­book-grup­per har det ska­pats två lä­ger: de som vill bli av med äl­gen, även om det blir me­delst ge­vär, och de som vill räd­da den. Kanske ge­nom att han frak­tas bort till en bätt­re plats. På tra­fik­kon­to­ret, som han­te­rar vil­da djur, är man väl med­ve­ten om si­tu­a­tio­nen:

– Jo, han har bli­vit en na­tur­ligt in­slag i Ör­by, vil­ket ska­pat två grup­per, en för och en mot. Vi har en ne­u­tral in­ställ­ning. Vi vet helt en­kelt in­te vad vi ska gö­ra åt det just nu, sä­ger Tom­my Tu­vung­er, tra­fik­kon­to­rets högs­te höns när det gäl­ler vilt­vård.

Be­slut dras till­ba­ka

Han sä­ger att lo­kal­bor­na ring­er ho­nom he­la ti­den om äl­gen, se­nast i vec­kan ha­de han synts till vid Stock­holmsmäs­san i Älv­sjö. Men Tu­vung­er kan in­te gö­ra nå­got. När dju­ret syns till vid vägar och and­ra far­li­ga­re plat­ser så får vilt­vår­dar­na ett av­liv­nings­be­slut av po­li­sen. Men när de väl kom­mer dit har äl­gen skub­bat. Och då dras av­liv­nings­be­slu­tet till­ba­ka.

– Men när vi får ett be­slut om att av­li­va och han är där, då verk­stäl­ler vi det, sä­ger Tom­my Tu­vung­er.

Het de­batt

The­re­se Da­ni­el­sen bor vid Gam­la Hud­ding­e­vä­gen och har själv in­te haft på­häls­ning av sko­gens ko­nung. Men hon har en­ga­ge­rat sig för att det in­te ska be­hö­va gå så långt som till en av­skjut­ning.

– Det har bli­vit två lä­ger och en het de­batt. Män­ni­skor är med­vet­na om att äl­gar kan bli ag­gres­si­va då de blir stres­sa­de. Se­dan är folk räd­da att han ska bli påkörd. Jag har kon­tak­tat Na­tur­vårds­ver­ket, Skan­sen och en älg­park i He­by. Jag hop­pas på re­spons, för det bäs­ta vo­re om han kan flyt­tas. Jag tyc­ker att det är synd om det ska gå så långt att man skju­ter, trist om av­liv­ning är en­da sät­tet. Men jag för­står om det blir så, sä­ger The­re­se Da­ni­el­sen.

Jag hop­pas på re­spons, för det bäs­ta vo­re om han kan flyt­tas. Jag tyc­ker att det är synd om det ska gå så långt att man skju­ter, trist om av­liv­ning är en­da sät­tet.

FO­TO: CA­MIL­LA DYMLING

CHILLAR. Hur ser fram­ti­den ut för äl­gen i Ör­by?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.