Fort­fa­ran­de oklart om Lin­de­sko­lans luft

Tidningen Årsta / Enskede - - Hej Söderort -

Det är fort­fa­ran­de in­te klart om luf­ten på nya Lin­de­sko­lan i Ens­ke­de har bli­vit bra. Tid­ning­en be­rät­ta­de i vå­ras att sko­lans per­so­nal li­der av ir­ri­te­ra­de ögon och luft­vä­gar, och hu­vud­värk, och att pro­ble­men kopp­las till äm­nen i golv och be­tong. Nu har Si­sab haft mö­te med sko­lan och slut­sat­sen är att vis­sa tyc­ker att det har bli­vit bätt­re me­dan and­ra tyck­te att pro­ble­men finns kvar, men i and­ra de­lar av sko­lan den här gång­en. Si­sab fort­sät­ter där­för att ha ven­ti­la­tio­nen på dyg­net runt för att väd­ra ut.

Man kan ta man­nen ur Rågs­ved men in­te Rågs­ved ur man­nen @ba­jensta­tistik twitt­rar om kär­le­ken för Rågs­ved.

FO­TO: YLVA BERGMAN

LIN­DE­SKO­LAN. Blan­da­de me­ning­ar om luf­ten bli­vit bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.